ارزش ذاتی سهام چگونه محاسبه می شود؟


روش قیمت‌گذاری بر اساس ارزش‌های دفتری

روش تعیین ارزش سهام و نحوه قیمت گذاری سهم شرکت‌ها

روش تعیین ارزش سهام و امر قیمت‌گذاری پایه در شرکت‌های سهامی صورت می‌پذیرد، به‌نوعی می‌تواند در سایر شرکت‌ها باشخصیت حقوقی مجزا از شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی با عناوینی قیمت پایه هر واحد سرمایه در شرکتی با مسئولیت محدود و قیمت هر واحد نسبت سرمایه در شرکت‌های نسبی و غیره انجام پذیرد، در این مبحث در ارتباط با تعیین قیمت پایه سهام در شرکت‌های سهامی مطلب ارائه خواهد شد و در مورد خصوصیات و ویژگی‌های سایر شرکت‌ها در مبحثی جداگانه در آینده صحبت به میان خواهد آمد.ارزش ذاتی سهام چگونه محاسبه می شود؟

این مقاله در ارتباط با روش‌های مختلف تعیین قیمت پایه سهام ارائه می‌گردد:

 1. روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش اسمی سهام
 2. روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش‌های دفتری
 3. روش تعیین ارزش سهام بر اساس بازار
 4. روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی
 5. روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش جاری خالص دارائی
 6. روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش معدل ۲
 7. روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش اقتصادی و ارزش ذاتی
 8. روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش سودآوری

روش قیمت‌گذاری سهام بر اساس ارزش اسمی سهام

ساده‌ترین روشی که برای تعیین قیمت پایه ارزش ذاتی سهام چگونه محاسبه می شود؟ سهام در جامعه وجود دارد، روش قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام بر اساس مبلغ اسمی سهام است، در این روش قیمت مندرج بر روی ورق سهم، ارزش سهام را نشان می‌دهد.
بدیهی است با حاصل‌ضرب تعداد سهام در مبلغ اسمی سهام، ارزش کل سهام واحد اقتصادی تعیین می‌گردد.

روش قیمت‌گذاری بر اساس ارزش‌های دفتری

در این روش حاصل ارقام منعکس در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت، ملاک محاسبه ارزش سهام قرار می‌گیرد و درنتیجه قیمت پایه سهام از اختلاف حاصل دارائی‌ها و بدهی‌ها مبنای قیمت پایه سهام و تعیین ارزش سهام را تعیین می‌نماید.
البته باید توجه داشته باشید که روش دوم با روش اول اشتباه نشود، در روش اول همان‌طور که بیان شد، آنچه به‌عنوان ارزش سهم می‌تواند مطرح شود همان رقمی است که بر روی برگ سهم درج گردیده است، لذا ارزش سهام حاصل‌ضرب ارزش سهم در تعداد سهام آن واحد اقتصادی محاسبه می‌گردد.

روش قیمت‌گذاری بر اساس ارزش‌های دفتری

روش قیمت‌گذاری بر اساس ارزش‌های دفتری

روش تعیین ارزش سهام بر اساس بازار

در این روش قیمت واگذاری و خریدوفروش سهام در بازار فعال یا قیمت‌های منعکس‌شده در تابلوی سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان انجام معامله ملاک عمل است.

روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی

در این روش با دریافت بودجه ۱۰ سال آتی شرکت، نسبت به ارزش‌های فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی شرکت و سپس نسبت به تعیین و اعلام قیمت پایه سهام، ارزش‌گذاری سهام صورت می‌پذیرد.
در این روش توجه لازم به نکاتی اساسی ذیل حائز اهمیت ویژه است:

 1. محاسبه و تعیین ارزش‌های فعلی جریان‌های نقدی آتی شرکت، ارزش ذاتی سهام چگونه محاسبه می شود؟ در مورد دارائی‌های ثابت موجود در شرکت، در پایان سال دهم مبنای عمل است.
 2. نرخ اعمال‌شده در تعیین ارزش سهام فعلی جریان‌های نقدی آتی می‌بایست مشخص گردد، زیرا نرخ‌های مختلف تنزیل، موجب تغییرات قیمت پایه سهام را فراهم می‌آورد، دراین‌ارتباط معمولاً از نرخ تنزیل اوراق مشارکت دولتی و یا نرخ سپرده‌های ثابت بلندمدت بانک‌ها استفاده می‌شود.
 3. موضوع هزینه بازخرید خدمت کارکنان و همچنین مالیات عملکرد شرکت، می‌بایست موردتوجه قرار گیرد.
 4. موضوع خالص سرمایه در گردش و همچنین دارائی‌های ثابت خریداری‌شده طی دوره ۱۰ ساله مورد رسیدگی، می‌بایست موردتوجه قرار گیرد.
 5. این روش قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام در جوامعی پاسخگو می‌باشد که اقتصاد شکوفا و اقتصادی با تورم یک‌رقمی و یا رشد معقولانه نرخ تورم سالانه و یا نرخ تورم صفر و یا نزدیک به صفر مواجه می‌باشد.
 6. روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش جاری خالص دارائی
 7. در این روش تعیین ارزش سهام، خالص دارائی‌های ثابت شرکت می‌بایستی توسط کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته و این قیمت‌ها در مقابل ارزش‌های دفتری دارائی‌های ثابت شرکت مورد ارزیابی و مابه‌التفاوت این قیمت‌ها توسط کارشناس مالی تعیین گردد.
 8. بدهی و دارائی‌های جاری شرکت نیز می‌بایستی توسط کارشناسان مالی مورد ارزیابی قرار گیرد.
 9. ارقام موجودی مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده می‌بایست به ترتیب باارزش‌های جایگزین، بهای تمام‌شده و خالص ارزش بازیافتی تعیین گردد.
 10. سرمایه‌گذاری‌های شرکت می‌بایستی به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گیرد: ( روش تعیین ارزش سهام )

الف) شرکت‌های بورسی معادل و برابر قیمت سهام در بازار فعال در زمان انجام معامله سهم می‌باشد، لذا تاریخ انجام معامله نزدیک به تاریخ ارزیابی موردنظر، ملاک تعیین قیمت می‌باشد.
ب) درصورتی‌که میزان سهام شرکت در شرکت سرمایه پذیر زیر ۵ درصد باشد، ارزش سرمایه‌گذاری بر اساس دفتری خالص دارائی‌های شرکت سرمایه پذیر تعیین می‌گردد.
ج) درصورتی‌که سرمایه شرکت سرمایه پذیر بین ۵ تا ۲۰ درصد باشد و شرکت اصلی دارای نفوذ غیرقابل ملاحظه باشد، قیمت از بازار غیررسمی و در صورت امکان به روش ارزش ویژه تعیین می‌گردد.
د) درصورتی‌که سرمایه شرکت سرمایه پذیر بین ۲۵ تا ۵۰ درصد باشد و شرکت دارای نفوذ غیرقابل ملاحظه باشد، به روش تعیین ارزش سهام ویژه می‌بایستی ارزش سرمایه‌گذاری تعیین گردد.
ه) درصورتی‌که میزان سرمایه شرکت سرمایه پذیر بیش از ۵۰ درصد باشد، شرکت مشمول تلفیق گردیده که می‌بایستی سرمایه‌گذاری به روش ارزش ویژه محاسبه گردد.
و) ارزش دارائی‌های پولی در این روش بر اساس ارزش دفتری است، مگر اینکه صحت اثبات این اقلام برای کارشناس محقق نباشد که در این زمینه می‌بایست نسبت به تعیین ارزش جاری آن‌ها اقدام و مابه‌التفاوت در امر ارزیابی موردنظر قرار گیرد.
ز) کسری ذخیره حساب مطالبات مشکوک الوصول می‌بایست تعیین گردد و در امر تعیین ارزش سهام مور توجه قرار گیرد.
ح) بدهی‌های شرکت شامل مالیات عملکرد، مالیات کسورات تکلیفی، حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و یا هرگونه بدهی احتمالی می‌بایست تعیین و در امر تعیین ارزش سهام لحاظ گردد.
ط) دریافت گزارش‌های حسابرسی عملکرد دوره‌های مالی قبل از ارزیابی می‌بایست موردتوجه قرارگرفته و نسبت به اعمال بندهای گزارش حسابرسی در صورت لزوم در امر تعیین ارزش سهام موردنظر قرار داده شود.
ی) درصورتی‌که گزارش تعیین ارزش سهام در نیمه دوم دوره مالی شرکت انجام پذیرد، دریافت گزارش حسابرسی میان‌دوره‌ای و اعمال نکات درج‌شده در این گزارش و همچنین با توجه به صورت‌های مالی دوره قبل از ارزیابی موردبازنگری قرار گیرد. باید توجه داشت که در فاصله تاریخ ارزیابی و تاریخ صورت‌های مالی قبل از ارزیابی می‌بایست سود و زیان مربوطه تعیین و در امر تعیین ارزش سهام موردتوجه قرار گیرد. این امر می‌تواند با توجه به روند سود سه سال قبل از ارزیابی و یا نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی تعیین گردد.
ک) لیست ارزیابی کارشناسان رسمی رشته‌های مختلف می‌بایست با لیست دارائی‌های ثابت شرکت طبق دفاتر شرکت مورد تطبیق و کنترل قرار داده شود.
ل) در این روش کارشناس مالی می‌بایستی اطمینان حاصل کند که کارشناسان رشته‌های مختلف درزمینه ارزیابی حق الامتیاز، حق الاختراع، حق لیسانس، حق رویالیتی و … . اقدام نموده و نظریه خود را در این زمینه در کارشناسی خود منظور نموده باشند. همچنین بایستی ارزش برندهای شرکت در ارزیابی آن شرکت موردبررسی قرار گیرد.
م) میزان مزایای پایان خدمت کارکنان در شرکت‌های فعال بر اساس قانون محاسبه و در تعیین ارزش سهام منظور خواهد گردد. شرکت‌ها معمولاً این رقم را معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای ارزش ذاتی سهام چگونه محاسبه می شود؟ کارکنان محاسبه می‌کنند و در شرکت‌هایی که فرض تداوم فعالیت آن‌ها زیر سؤال رفته و یا تعدادی از کارکنان آن‌ها مازاد تشخیص داده‌شده باشند، حداقل معادل سه ماه آخرین حقوق دریافتی محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌گردد.

روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش معدل ۲

برخی از دست‌اندرکاران حرفه حسابداری و حسابرسی پیشنهاد می‌نمایند که معدل ۲ یا چند قیمت پایه سهام تعیین‌شده از سایر روش‌ها می‌تواند به‌عنوان یک روش قیمت پایه سهام تعیین گردد. در این زمینه معمولاً در شرکت‌های سود ده معدل قیمت پایه سهام تعیین‌شده به روش سودآوری و قیمت پایه سهام تعیین‌شده به روش ارزش‌های جاری به‌عنوان قیمت پایه سهام تعیین و اعلام می‌گردد.

روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش معدل ۲

روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش معدل ۲

روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش اقتصادی و ارزش ذاتی

قیمت پایه سهام را می‌توان با توجه به ارزش ذاتی و ارزش اقتصادی تعیین و اعلام نمود. در این زمینه می‌بایست کارشناس مالی با توجه به وضعیت موجود شرکت در مقام مقایسه با شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی (رقبا) شرکت را مورد ارزیابی قرار دهد. نقش شرکت در بازار داخلی و خارجی با توجه به میزان و تعداد تولیدات و همچنین وجود مدیریت کارآمد، وجود پرسنل متخصص و دارای دانش و مهارت‌های فنی می‌تواند در تعیین قیمت پایه سهام نقش عمده و اساسی داشته باشد.

وجود واحد حسابرسی داخلی یکپارچه در شرکت که اهداف زیر را در شرکت تدارک می‌بیند:

الف) coso (کمیسیون تردوی)

 1. اهداف عملیاتی: این اهداف مربوط به اثربخشی و کارایی عملیات سازمان (شرکت) است ازجمله اهداف مربوط به عملکرد عملیاتی و مالی و حفاظت از دارایی‌ها.
 2. اهداف گزارشگری: این اهداف مرتبط با گزارشگری داخلی و خارجی، مالی و غیرمالی می‌باشد.
 3. اهداف رعایتی: این اهداف مرتبط با پایبندی به قوانین و ضوابط سازمان (شرکت) است.

ب)COBIT 5 (آیساکا)

 1. اهداف سازمانی (شرکتی) اهداف مربوط به فناوری اطلاعات
 2. اهداف توانمندسازی سازمان (شرکت)

روش تعیین ارزش سهام بر اساس ارزش سودآوری

 1. این روش در مورد شرکت‌هایی که میانگین سود موزون سه سال قبل از کسر مالیات، سه سال قبل از ارزیابی پس ازلحاظ کردن عوامل سود، دست‌کم معادل ۵ درصد ارزش خالص دارایی‌ها باشد قابل‌اجرا خواهد بود.
 2. با توجه به آنچه قبلاً گفته شد، در این روش شرکت می‌بایست در سه سال قبل از ارزیابی دارای سود باشد.
 3. در این روش تعیین ارزش سهام صورت‌های مالی سه دوره قبل از ارزیابی می‌بایست موردحسابرسی، حسابرس مستقل قرارگرفته باشد.
 4. در این روش ابتدا می‌بایست سود شرکت تعدیل گردیده و بعداً با توجه به سود تعدیل‌شده، ارزش سهام تعیین گردد و سپس قیمت به‌دست‌آمده با توجه به عوامل تعدیل‌کننده قیمت پایه سهام، ارزش تعیین سهام و اعلام گردد.

عوامل تعدیل‌کننده سود به شرح زیر می‌باشد

الف) درآمد و هزینه‌های استثنایی و غیرمترقبه طبق استانداردهای حسابداری
ب) کسری ذخایر مربوط به سه سال آخر مبنای تعیین سود طبق بندهای شرط گزارش حسابرس و رسیدگی کارشناس ارزیاب درصورتی‌که در گزارش حسابرسی به علت محدودیت و یا ابهام برای ذخایر رقم ارائه نشده باشد. لازم است کارشناس ارزیاب برآورد منطقی از کسری ذخایر در محاسبات خود منظور نماید. رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه و بعد از تاریخ گزارش حسابرس مستقل و قبل از صدور گزارش قیمت‌گذاری می‌بایستی موردتوجه قرار گیرد.
ج) درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی که در روال عادی فعالیت‌های مستمر شرکت واقع نشده است، نظیر سود و زیان حاصل از فروش دارایی‌های ثابت شرکت.
د) سایر عوامل تعدیل‌کننده بر اساس گزارش حسابرسی و بازرس قانونی
ه) پس از اعمال مندرج در ردیف‌های (الف ب ج د) سود سنوات سوم، دوم و اول می‌بایستی در شاخص قیمت‌های عمده‌فروشی ضرب گردد.
و) قوانین، مقررات و ضوابط خاص دولتی که سود شرکت را تحت تأثیر قرار داده و در صورت واگذاری سهام تداوم نخواهد داشت و یا تغییر هرگونه حمایت و نمایندگی بخش دولتی می‌بایستی در ضریب وزنی برای سال‌های ۱ و ۲ و ۳ به ترتیب در اعداد ۳ و ۲ و ۱ ضرب گردیده و حاصل جمع آن بر عدد ۶ تقسیم گردد. حاصل به‌دست‌آمده می‌بایست بر نرخ بازده تقسیم گردد. این درصد شامل نرخ سود اوراق مشارکت دولتی به‌اضافه درصد نرخ ریسک می‌باشد.

عوامل تعدیل کننده قیمت سهام

عوامل تعدیل کننده قیمت سهام

عوامل تعدیل‌کننده قیمت سهام به شرح زیر می‌باشد

 • افزایش سرمایه نقدی و غیر نقدی به‌غیراز افزایش سرمایه از محل مطالبات اشخاص و سهام‌داران در سال قیمت‌گذاری به سهام اضافه می‌شود.
 • توزیع سود سهام در سال مورد ارزیابی و سال قبل از آن از قیمت سهام می‌بایست کسر گردد.
 • کسری ذخایر مالیات برای سال‌هایی که برگ تشخیص قطعی صادر نشده است، می‌بایست محاسبه و از قیمت سهم کسر گردد.
 • دارایی‌های بلااستفاده قبل از سال واگذاری که در تعیین سود اثر نداشته و همچنین ارزش بازیافتنی موجودی کالای نایاب می‌بایستی به قیمت سهم اضافه شود.
 • ارزش طرح توسعه و تکمیل شامل طرح‌های نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری که تا پایان سال قبل از واگذاری به مرحله بهره‌برداری نرسیده باشد، حسب مورد می‌بایست طبق یکی از روش‌های زیر محاسبه و به قیمت سهام اضافه گردد.
 1. ارزش جایگزینی
 2. ارزش خالص بازیافتی
 3. ارزش فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی ناشی از اجرای طرح
 4. بهای تمام‌شده طرح که طبق استانداردهای حسابداری تعیین‌شده است

تبصره ۱: ارزش طرح‌های توسعه که کمتر از سی ماه از تاریخ بهره‌برداری آن‌ها گذشته است، نسبت به پایان سال آخر قبل از سال قیمت‌گذاری به قیمت سهام می‌بایست اضافه گردد.
تبصره ۲: ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای ایجادشده از محل منابع بودجه عمومی دولت به قیمت سهم اضافه نمی‌شود.
۶- سپرده‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و سایر دارایی‌ها که در سال قبل از سال قیمت‌گذاری از محل افزایش سرمایه و از محل آورده نقدی صاحبان سهام ایجادشده، به قیمت سهام اضافه و سود آن‌ها می‌بایستی به‌عنوان تعدیل سود از سود کسر گردد.
۷- برای دوره بین تاریخ آخرین سال و تاریخ قیمت‌گذاری سهام می‌بایستی سود و زیان بر مبنای سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی تعیین و به قیمت سهام اضافه گردد.
۸- درصورتی‌که سهام به‌صورت بلوک و یکجا واگذار گردد، می‌توان تا میزان ۳۰ درصد به‌عنوان ارزش مزیت مدیریتی به قیمت سهام اضافه نمود.

فعال شدن یک تئوری خطرناک در بازار سرمایه

بورس نیوز:
افت قیمت‌ها در بازار سهام در ۴ روز کاری ابتدایی آبان ماه با شدت بیشتری دنبال شد. سهامداران که در مهر ماه مجموعا ۲۳۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان زیان را در سبد‌های خود شناسایی کرده بودند، با امیدواری به روز‌های پیش رو، سهام خود را در سبد هایشان حفظ کرده بودند. البته این امیدواری خیلی زود جای خود را به سردرد و استرس داد، جایی که سهامداران در ۴ روز کاری ابتدایی آبان ماه، زیان ۲۹۷ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومانی را به خانه بردند. دیروز و در معاملات روز شنبه البته با تغییراتی که در سمت فروش انجام شد، شاخص کل به رنگ سبز درآمد، اما شاخص کل هم وزن همچنان قرمز باقی ماند. با احتساب معاملات دیروز، زیان سهامداران از ابتدای آبان ماه به ۲۹۳ هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان رسید.

هفته جهنمی برای بازار سهام

افت قیمت‌ها در روز چهارشنبه هفته گذشته به اوج خود رسیده بود، جائیکه ۲۶ هزار واحد از قامت شاخص کل بورس کاسته شد. در این روز سهامداران در بازار‌های بورس و فرابورس مجموعا ۱۱۵ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان زیان شناسایی کردند. این دومین روز سیاه بازار سهام در پائیز امسال (از حیث زیان سهامداران در یک روز، پس از ۲ مهر با ثبت زیان ۱۲۱ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان) است. البته در طول سال جاری، هفته اول آبان ماه، از حیث تحمیل زیان به سهامداران بی نظیر بوده است.

فعال شدن یک تئوری خطرناک در بازار سرمایه


انتشار گزارش‌های مطلوب در سامانه کدال
براساس بسیاری از شاخص‌های بنیادی و البته ارائه گزارش‌های شرکت‌ها در سامانه کدال، شرکت‌ها در قیمت‌های فعلی ارزنده هستند، اما چرا همچنان و پس از ۲۶ ماه ریزش قیمت‌ها، روند ریزش‌ها متوقف نمی‌شود و خریدار جدی در معاملات ظاهر نمی‌شود، سوالی است که ذهن سهامداران را بیش از هر چیزی آزار می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از بین رفتن اعتماد و افزایش ریسک‌های سیستماتیک عامل اصلی ریزش‌های کنونی است.

فعال شدن تئوری برعکس احمق و احمق‌تر
سال ۹۸ و ۹۹ تئوری احمق بزرگتر یا احمق و احمق‌تر (Greater fool theory) در بازار سهام فعال شده بود. این تئوری عنوان می‌کند که سهام در هر قیمتی خریداری می‌شود، چرا که خریدار معتقد است بدون لحاظ شرایط بنیادی و تکنیکال می‌تواند سهام را به احمق بزرگتری (که سهام را فارغ از ارزش ذاتی آن می‌خرد) بفروشد. در این تئوری قیمت‌ها همواره صعودی هستند.
پس از سال ۹۹، اما رفته رفته شرایط برای سهامداران سخت شده و کار تا آنجا پیش رفت که به نظر می‌رسد تئوری برعکس احمق بزرگتر در بازار سهام فعال شده است. ظاهرا در شرایط فعلی، تصور بر این است که سهام در هر قیمتی فروختنی است چرا که بعدا در قیمت‌های پایین‌تر امکان بازخرید وجود دارد.

افت قابل توجه ارزش ریالی و دلاری بازار سهام
ارزش دلاری بازار سهام در معاملات روز چهارشنبه به رقم کم سابقه ۱۸۱.۷ میلیارد دلار رسید و ارزش ریالی پس از مدت‌ها به کمتر از ۶ هزار همت افت پیدا کرد. البته با رشد قیمت نماد‌های بزرگ ارزش ذاتی سهام چگونه محاسبه می شود؟ در معاملات دیروز ۷ آبان ماه، ارزش بازار سهام مجددا به بیش از ۶ هزار همت رسید، اما شاخص‌های دلاری و ریالی همگی خبر از کف‌های جدیدی در مجموع ارزش‌های دلاری و ریالی می‌دهند؛ کافی است تا ارزش دلاری بازار سهام را با ارزش دلاری ۳۲۰ میلیارد دلاری در اوج بازار سرمایه مقایسه کنید تا به اوج وخامت بازار سرمایه پی ببرید. برای وخیم شدن اوضاع، در نظر داشته باشید که از زمان اوج بازار سرمایه تا به امروز بسیاری از نماد‌ها عرضه اولیه شده اند که طبیعتا در ارزش دلاری کنونی محاسبه شده، اما در زمان اوج بازار در محسابه آورده نشده بودند.

ارزش ذاتی

ارزش بازاری در مقایسه با ارزش ذاتی سهام - ارزش ذاتی یا ارزش بنیادی مفهومی است که تجزیه ‌و تحلیل‌کنندگان مالی برای برآورد ارزش ذاتی سهام، با توجه به تمام عوامل، خصوصیات و شرایط فعالیت‌های تجاری یا سرمایه‌گذاری، آن را همواره مورد استفاده قرار می‌دهند.

چگونه ارزش ذاتی یک سهم را شناسایی کنیم؟ - شناسایی ارزش ذاتی یک شرکت و خرید سهام به قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن، یکی از راه‌های افزایش سود سرمایه‌گذاری در بورس است. ارزش‌ذاتی همان ارزش واقعی هر سهم است که با استفاده از تجزیه و تحلیل مالی یک شرکت به دست می‌آید.

ارزش ذاتی به ارزش واقعی سهام یک شرکت یا یک دارایی اطلاق می‌شود که بر پایه بررسی تمامی ابعاد کسب‌وکار مورد نظر محاسبه می‌شود.

ارزش ذاتی به ارزش واقعی سهام یک شرکت یا یک دارایی اطلاق می‌شود که بر پایه بررسی تمامی ابعاد کسب‌وکار و صنعت بدست می‌آید.

چکیده دیدگاه­های جدید در زمینه ارزش­گذاری شرکت، عموماً ارزش ذاتی تحقق یافته را معیار مناسب­تری در پیش­بینی جریان‌های نقدی آتی می­دانند، اما از آنجایی که محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته، فرایندی پیچیده و کاملاً تخصصی است، استفاده از این تکنیک برای کلیه سرمایه­گذاران به منظور اتخاذ تصمیم­های سرمایه­گذاری میسر نیست. به همین دلیل، این پژوهش در صدد پاسخ­گویی به این پرسش است که از میان معیارهایی، همچون سود عملیاتی و جریان‌های نقدی عملیاتی، کدام یک قدرت توضیح دهندگی بیشتری در رابطه با ارزش ذاتی تحقق یافته دارند تا به عنوان جانشین ارزش ذاتی تحقق یافته در فرآیند تصمیم­های سرمایه­گذاری به کار گرفته شوند. دوره زمانی این پژوهش، سال 1377 الی 1386 است که به منظور محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته سهام، این دوره به سه دوره زمانی سه ساله تقسیم گردیده است. تعداد 153 شرکت در دوره زمانی اول، 170 شرکت در دوره زمانی دوم و 140 شرکت در دوره زمانی سوم، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سود عمل.

آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ (کسب درآمد دلاری) - ارزش ذاتی یا Intrinsic value به ارزش واقعی شرکت یا دارایی بر اساس لحاظ تمامی ابعاد کسب و کاری از جمله صورت‌های مالی، پتانسل رشد شرکت و لحاظ دارایی‌ها گویند

تعریف ارزش ذاتی چیست؟ - تعریف ارزش ذاتی چیست؟ ارزش ذاتی عبارت است از ارزش حقیقی یک شرکت یا دارایی بر اساس درک پایه ای از ارزش واقعی آن شامل همه جنبه‌های کسب‌وکار، هم از نظر

ارزش ذاتی سهم چگونه محاسبه می‌شود؟ - تحلیل گران بنیادی قبل از هر چیز بررسی می‌کنند که ارزش ذاتی سهم چیست و چه تفاوتی با قیمت بازار دارد؛ سپس بر اساس این تفاوت برای خرید و فروش اقدام می‌کنند.

واکنش احتمالی سکه به شکست مرز روانی دلار ؟ - در صورتی که امروز قیمت دلار به بالای مرز روانی 28 هزار و 300 تومانی برود، ارزش ذاتی سکه امامی با فرض اونس هزار و 820 دلاری، در محدوده 12 میلیون و 150 هزار تومان قرار می گیرد.

تحقیق حاضر، رابطه بین ارزش ذاتی شرکت‌ها و بازده آنها را بر اساس مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) مورد بررسی قرار می‌دهد. این مدل، خواستار تعیین ارزش ذاتی شرکت‌ها با استفاده از ارزش دفتری آنهاست. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر، مواد و محصولات دارویی و نهایتاً خودرو و ساخت قطعات، فعالیت دارند. نمونه مورد بررسی شامل 37 شرکت است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 تا 1386 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در صنایع مورد بررسی مدل یاد شده با قاطعیت کامل قادر به تعیین ارزش‌ذاتی شرکت های مورد مطالعه نیست؛ اما شواهد نشان می دهد شرکت هایی که دارای ارزش ذاتی بیشتری هستند، سود بیشتری کسب می نمایند. با توجه به نتایج حاصل، نمی توان کارایی این مدل را به طور کامل رد کرد؛ اما در حال حاضر استفاده از این الگو در بورس اوراق بهادار ت.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله - دانلود و دریافت مقاله بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از مقاله حاضر آزمون تجربی یکی از مفروضات زیربنایی مدلهای اقتصادی در خصوص رفتار سرمایه گذاران در بازار با عنوان منطق گرایی و ارائه شواهدی از بازار سرمایه ایران در این زمینه است. بدین منظور به تبع برخی مطالعات خارجی از طریق معرفی مفهوم همگرایی قیمت و ارزش ذاتی و تاکید بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام به بررسی اثر بخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی پرداخته شده است. همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و قیمت بازار سهام نیز، مورد تایید قرار گرفت و نتایج نشان می دهد اطلاعات مزبور، در شکل گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام موثر است.

هفت خوان بازار دلار /خنجر بر پشت بورس /معامله گران طلا ناامید شدند

هفت خوان بازار دلار /خنجر بر پشت بورس /معامله گران طلا ناامید شدند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بازار ارز در محدوده رنج قیمتی گرفتار شده و نوسان محدودی را تجربه می کند. سایه سنگین بازارساز بر بازار ارز و کنترل بازار توسط او باعث شده تا دلار برای شکست دژ محکم مقاومت تاریخی خود هفت خوان سختی پیش رو داشته باشد. گروه فولادی نیز در روز قبل پشت بازار را خالی کرد تا بازار سرمایه مهمترین حمایت روانی خود را از دست بدهد. کنترل بازار تهران از مسیر کانال بازارهای همسایه دلار تهران هر روز به وسیله یکی از بازارهای مرزی کنترل می شود در حالی که مقاومت دلار هرات در روز شنبه مانع رشد دلار تهران شد، روز قبل دلار سلیمانیه نگذاشت دلار تهران بالاتر از محدوده ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان را تجربه کند. درهم امارات هم روز قبل به سختی خودش را بالای محدوده ۹۰۰۰ تومان نگه داشت تا به خریداران تازه نفس بازار ارز نشان دهد که این بازار به راحتی روی خوش خود را به خریداران نشان نمی دهد. دلار تهران پس از آنکه در یازدهم مهرماه در شکست مقاومت ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان ناکام ماند دیگر نتوانست خود را به مقاومت فوق برساند و علی رغم بمباران خبرهای تحریم و توقف مذاکرات معامله گران حتی در رسیدن به کانال ۳۳ هزار تومان هم ناکام ماندند تا برای بازار روشن شود که بازارساز به این راحتی از جبهه ۳۳ هزار تومانی عقب نشینی نمی کند و بازار ارز برای شکستن دژ مقاومتی تاریخی خود باید از هفت خوان عبور کند زیرا بازارساز علیرغم تثبیت دلار تهران هر روز از یک کانال معامله گران را غافلگیر می کند. ناامیدی در بازار طلا قیمت سکه و ربع سکه در این هفته ثابت و بدون تغییر مانده است، با تعطیلی بازار جهانی در روز جمعه، قیمت اونس تغییری نکرد تا در روزهای رکود بازار ارز، سکه دستاویزی برای نوسان نداشته باشد. علیرغم عدم تغییر قیمت سکه و ربع سکه، قیمت طلای آب شده روز قبل کاهش یافت، کاهش قیمت طلای آب شده در شرایطی که ارزش ذاتی آن تغییری نکرده است نشان میدهد که برخی از معامله گران افزایشی از بازار طلا ناامید شده اند. فریز قیمتی دلار در بازارهای موازی اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد. انجماد دلار به سایر بازارها نیز سرایت کرده است، آنطور که مشخص است فریز قیمت دلار تهران فقط در نرخ دلار آزاد محصور نمانده و نرخ دلار در سایر بازارهای موازی مورد بررسی نیز ثابت مانده است. تنها بازاری که روز قبل نوسان قیمتی را تجربه کرد نرخ دلاری درهم بود که با کاهش قیمت نسبت به روز پنجشنبه در مرز ۳۳ هزار تومان قرار گرفت. قیمت دلاری سکه امامی و ربع سکه روز قبل نسبت به روز شنبه بدون تغییر باقی ماندند. فولادی ها پشت بازار سرمایه را خالی کردند در روز قبل در میان این حجم از گزارش های خوب در میان بزرگان، بازار سرمایه به ساز فولادی ها چرخید و قرمز شد. گزارش فولادی ها ضعیف تر از انتظارات بود وبهانه را به بازار سرمایه داد تا طلسم یکشنبه های خونین بازار سرمایه در مهر به آبان ماه هم سرایت کند. در مهرماه در روزهای یکشنبه شاخص کل نسبت به میانگین هفته منفی بیشتری را تجربه کرده و هیچ یکشنبه ای مثبت نبوده است. شاخص کل روز قبل به نظر می رسد حمایت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را از دست داده و در صورتی که در پایین این حمایت تثبیت شود کار برای خریداران سخت می شود. گروه فلزی بیشترین سهم را در ریزش روز قبل داشتند و سهم های اصلی این گروه منفی های بالایی را تجربه کردند، پافشاری این گروه در منفی های بالا در نهایت اکثریت سهام بازار سرمایه را با این گروه همراه کرد. همچنین بخوانید نگرانی در بازار دلار، فشار در بازار سکه /بازارساز در کمین است 3 سیگنال بیرونی به بورس /پیش بینی بازار سهام صعود بورس ، قیمت طلا و دلار / ورق بازار ارز و طلا ارزش ذاتی سهام چگونه محاسبه می شود؟ ارزش ذاتی سهام چگونه محاسبه می شود؟ برگشت جمشید بسم‌الله بازداشت شد

اثر ترور در شاهچراغ بر بازار دلار/ صعود طلا و توقف سکه

برخی معامله گران می گویند اتفاقاتی همانند ترور در شاهچراغ در کوتاه مدت نوسان ساز است و اگر این نوسان با جابجایی مرزهای فنی همراه شود می تواند آرایش خرید و فروش را تغییر دهد.

اثر ترور در شاهچراغ بر بازار دلار/ صعود طلا و توقف سکه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، روز قبل تعدادی از هموطنان در حادثه تروریستی مسجد شاه چراغ شهید شدند، ناآرامی های اجتماعی هم از مهر ماه در کشور رشد کرده است. در چنین شرایطی که ریسک غیرسیستماتیک رشد کرده است سرمایه گذاری در تولید و کسب و کار آسیب می بیند و در وضعیتی که سرمایه از بازار سرمایه ناامید شده است سیل نقدینگی سرگردان برای هربازاری خطرناک است در این شرایط تحریم های متوالی ممکن است تابلوی راهنمای بازار های دارایی شود قدرت تبدیل نقدینگی بالایی دارند زیرا بازارهای مولد در لاک احتیاطی فرو رفته اند.

وسواس دلار

نرخ دلار تهران آرام و آهسته رشد قیمت را تجربه می کند به نظر می رسد دلار آزاد برای رشد قیمت وسواس بیشتری به خرج داده و احتیاط می کند. اسکناس سبز روز قبل خود را به محدوده ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان رساند و رشد اندکی را ثبت کرد. رشد بازار ارز از آن جهت متزلزل بود که بازارهای مرزی، نرخ دلار تهران را همراهی نکردند و کاهشی شدند.

از گذشته قیمت درهم توسط معامله گران برای تعیین قیمت دلار در روز بعد استفاده می شده است، قیمت درهم در معاملات روز سه شنبه رشد کرده بود و به همین دلیل انتظار افزایش قیمت در روز چهارشنبه وجود داشت و دلار تهران ۵۰ تومان رشد کرد ولی در روز قبل با کاهش قیمت دلار در بازارهای مرزی، احتمال رشد قیمت دلار تهران در روز جاری تضعیف شد زیرا دلار تهران این روزها در صورتی که حتی اگر یکی از بازار ها همراه نباشد به رشد فکر هم نمی کند.

روز قبل تعدادی از هموطنان در حادثه تروریستی مسجد شاه چراغ شهید شدند، ناآرامی های اجتماعی هم از مهر ماه در کشور رشد کرده است. در چنین شرایطی که ریسک غیرسیستماتیک رشد کرده است سرمایه گذاری در تولید و کسب و کار آسیب می بیند و در وضعیتی که سرمایه از بازار سرمایه ناامید شده است سیل نقدینگی سرگردان برای هربازاری خطرناک است. در این صورت اگر بخشی از این نقدینگی به بازارهایی مانند ارز و سکه و مسکن سرازیر شود کار برای بازارهای مورد نظر سخت خواهد شد.

برخی معامله گران می گویند اتفاقاتی از این دست در کوتاه مدت نوسان ساز است و اگر این نوسان با جابجایی مرزهای فنی همراه شود می تواند آرایش خرید و فروش را تغییر دهد.

صعود طلا و توقف سکه

زمزمه هایی مبنی بر کند شدن سیاست های انقباضی فدرال رزرو در ماه دسامبر مطرح می‌شود. همین مسئله موجب کاهش بازده اوراق خزانه داری و تضعیف دلار شده است. با تضعیف دلار قیمت اونس جهانی طلا تقویت شد. در شرایطی که در روز قبل قیمت سکه امامی و ربع سکه بدون تغییر مانده بود تقویت اونس و بهبود کم قیمت دلار باعث افزایش ارزش ذاتی سکه شد و با بهبود ارزش ذاتی سکه امامی حباب سکه کاهش پیدا کرد.در چنین شرایطی ولی طلای آب شده در مدار رشد قرار گرفت و افزایش قیمت را تجربه کرد.

نوسان مثبت جزئی در بازار ارز

اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد.

قیمت دلار تهران بالاخره یک رشد مختصر را نسبت به اولین روز هفته جاری ثبت کرد. دلار تهران در یک روند صعودی کوچک از روز پنجشنبه هفته گذشته تا روز چهارشنبه حدود ۲۰۰ تومان افزایش را ثبت کرد.

در این شرایط قیمت دلاری درهم ولی بیش از دوبرابر دلار تهران رشد کرده است.

برخلاف دلار تهران و درهم نرخ دلاری سکه امامی و ربع سکه کاهش پیدا کرده است. ارزش ذاتی سکه در این مدت به خاطر افزایش ارزش اونس طلا تقویت شده و همین مسئله در شرایطی که قیمت سکه و نیم سکه تغییر خاصی را تجربه نکرده موجب کاهش نرخ دلاری سکه و ربع سکه شده است. به نظر می رسد تا زمانی که سکه در محدوده بالای ۱۵ میلیون و ۲۰۰ تومان تثبیت نشود انتظارات در این بازار تغییر خاصی را تجربه نمی کند.

بی تفاوتی بورس به دلار

بازار بورس روز قبل خون گریه کرد و سرمایه سهامداران در شعله های ناامیدی سهامدارانی که دست به فروش زده بودند سوخت. بازار سرمایه این روز ها حمایت ها را یکی پس از دیگری از دست می دهد، در شرایطی که تحلیلگران تکنیکی به حمایت های مهم اشاره می کنند و تحلیلگران بنیادی از ارزندگی بازار می گویند گوش بازار به تحلیل ها بدهکار نیست و آن ها را حساب هم نمی کند.

به نظر می رسد بعد از تجربه تلخ سال ۹۹ ریسک گریزی بازار بیشتر ازپیش بینی تحلیلگران است و بازار نسبت به ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک واکنش بیشتری نشان داده و از بازار می گریزد. بلاتکلیفی برجام، ناآرامی های اجتماعی و تحریم های متوالی بازار را بی قرار کرده است. بازار نسبت به رشد قیمت دلار هم بی تفاوت است زیرا برای بازار سرمایه قیمت دلار نیما ملاک است که فاصله زیادی از بازار آزاد دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.