ریسک های سرمایه گذاری بیت کوین


1399/11/11

سرمایه گذاری در بیت کوین چه ریسک هایی را به همراه خواهد داشت؟

باب الا گرفتن تبو تا ب خرید و فروش بیت کوین وافزایش روزافزون ارزش هر واحد بیت کوین ، بسیاری ازافراد به دنبال سرمایه گذارید راین تجارت پرسود میباشند . امااین سرمایه گذاری بدون ریسکو خط رنی ستون خواهدبود . سرمایه گذارید ربی تکوین از آن جا کهبد ون پشتوانه دولتی و یا ن هادی خاص است ، از جمله سرمایه گذاریهای یا ست که بار ی سکزی ادی همراهم ی باشد . اگر دانش چندانی در این زمینه نداشته باشید ، باید بدانید که شما دریک تجارت پرخطر دارید سرمایه گذاریم یک نید وهر لحظه ممکن است تمامی سرمایه و یا بخشی از آن رابن ابه دلایل مختلف ، ازدست بدهید در این مطلب قصد داریم در رابطه بار ی سکه ای موجوددر سرمایه گذاری در بیت کوین صحبت کرده ونکات ی را در این زمینه یادآور شویم که ممکن است عدم توجه به آنها ، موجب ایجاد زیانهای مالی فراوانی گردد .

ریسکهای سرمایه گذارید ربی تکوین

همانطور که اشاره شد استخراج بیت کوین وسرمای ه گذارید ربی تکوین ، به همان نسبت که می تواند یک تجارت پرسود محسوب شود ، می تواند یک تجارت پرخطر نیزبه حساب آید . اگر شما از دارندگان تعدادزیادی بیت کوین باشید ، باید همواره نسبت به این موضوع که سرمایه شما ناگهان ازبین برود ، نگران باشید . امااین بدان معنی نیست که به طورکلی نباید از این تجارت پرسود استقبال کردو سرمایه گذارید رآن را نهی نمود . به طورکلی ، نظرم شخصی در این رابطه وجودندارد وهنوز هم با این که مدت زیادی ازای جا د این ارزر مزن گاری شده ، گذشته است ، اقتصاددانان بزرگ دنیا نتوانسته اندبه نظرو احدی در رابطه با سرمایه گذاریی اعد م سرمایه گذارید ربی تکوین نرسیده اند . با این که بسیاری از بزرگان اقتصاد دنیا ، سرمایه گذارید ربی تکوینی اهرن و ع پول دیجیتالی و رمزنگاری شده مشابه را نظیر اتری و م ، یک دیوانگی و حماقت محض میدانند ، برخی دیگراز اقتصاددانان ، آینده پولهای کاغذی را در اینرا ه دانش تهو معتقدند که دی ریازو دهم هم ابای دبه سمت ارزهای دیجیتالی مهاجرت کرده و آینده خوبی در انتظار دارندگان بیت کوین حال حاضرم ی باشد . با این حال اگره م چنان به سرمایه گذارید ربی تکوین اصرار داشته باشید ، بایدن سبت به ریسکهایی که ممکن است سرمایه و پول شما را تهدیدکنند ، آگاهی کامل داشته باشید ، وگرنه سرمایه گذاری شما یک سرمایه گذاری بی هدف و کورم حسو بخواهد شدو احتمال اینکه شکست بخورید ، فراوان است . در ادامه تعدادی از ریسکهایی که ممکن است سرمایه بیت کوینیا هر واحد دیجیتالی دیگرش ما را تهدید نماید ، معرفی وبررسی مختصری نمودهای م :

ه کالگ و ریتم کلی و Blockchain

یکی از اساسی ترین نگرانیهای یکه درزمینه سرمایه گذارید ربی تکوین وجود دارد ، این است که اگر کل زن جیره و الگوریتم اصلی بلاک چین ، ازبین برود و یا مورد حمله هکرها قرارگیرد ، چه اتفاقی برایس رما ی هدار ان بیت کوین خواهد افتاد پاسخ به اینسو الرو ش نووا ضحا ست . اگر روزی چنین اتفاقی بیفتد ، تمام سرمایه گذاری شما ازبین خواهدرفت وعمل اش ما یک فرد و ریسک های سرمایه گذاری بیت کوین رشک ست شده به حساب خواهید آمد . البته احتمال اینکه چنین رخدادی انجامش و د ، بسیار کم استوت اکنون هیچ هکری نتوانسته به این موفقیت دست یابد و الگوریتم کلی رامورد هجوم قراردهد . شکستن کلیدر مزن گاریب ی تکوین که از الگوریتم SHA256 استفاده میکند ، امری بسیار مشکل بوده و برای بزرگترین ابرکامپیوترها ی حال حاضر هم ، ساله از ما نخواهدب رد . به همین علت ، تقریبا میتوان گفت که چنین عمل یا حتما لش بسیار کم بوده و به نظر نمیرسد تاسال های آینده هم کسی بتواند موفق به انجام این امرش و د .

 ریسکهای سرمایه گذارید ربی تکوین

اگره کریموف قبه ه کالگ و ریتم رمزنگاری و کلی بیت کوین شود ، آینده بیت کوین با چالشی بزرگ روبرو خواهدشد

ه ککی ف پولیا wallet

برعکس حمله نوع اول که احتمال وقوع آن بسیار پایین می باشد ، نوعی حمله دیگربه سرمایه گذارید ربی تکوین وارد است که بسیارش ای عبود ه وتا کنون گزارشهای بسیارزیاد ی در این خصوصارائه شده است . این حمله که به ه ککی ف پولیا و التد ارن د گان بیت کوین معروف می باشد ، به اینصورت است که هکر ، به جای حمله به زن جیره و چرخه کلی بیت کوین ، به کیف پول بیت کوین افراد سرمایه گذارد رآن حمله کرده وبیت کوین های آنانرا میدزدد . در این روش اگر مابه عنوانی کسر مایه گذار ودارنده بیت کوین ، بیت کوین های خود را دریک کیف پول ایمن شده ، نگهداری نکنیم ، هکرها به سادگی میتوانند به اند ستبر د زده و ه ش کد بیت کوین های ما را سرقت نمایند . این حمله بسیارش ای عمی باشدو تاکنون افراد بسیارزیاد ی با استفاده از این حمله ، مورد هجوم قرارگرفته وسرمای ه خود را ازدست داده اند . باید بدانید که اگر خواهان سرمایه گذارید ربی تکوین هستید ، حتما بایداز کیف پولهای ایمن ودارای پشتوانه استفاده نمایید . بسیاری ازافراد به جایا ی نکه کیف پولشان را خودشان نگهداری نمایند ، ازکی ف پولهای آنلاین استفاده میکنند که برگشت بیت کوین هایش ما را در صورت ه ک شدن ، تضمین میکنند . با این حال بازهم نمی شود به این شرایط ، اطمینان صددرصد ین م و دو باید همواره جوانب احتیاط را رعایت کرد . درگذشته وبسایتهایارائه دهنده کیف پول بسیاری داشته ای مکه توسط هکرها ه کشده اند ونتو ان ستها ندب ی ش از ۵۰ درصداز بیت کوین دزدیده شده رابه صاحبانشان بر گردانند .

 سرمایه گذارید ربی تکوین

ه ککی ف پولیا و التها ، یکی از شایعترین حملات به بیت کوین به شمارمی روند

عدم وجود پشتوانه سازمانی یاد ولتی

یکی دیگراز ریسکهای بزرگ سرمایه گذارید ربی تکوین این است که این واحد پول دیجیتالی ، فاقد هرگونه پشتوانه دولتی یانه ادیمی باشد . یعنی اگر به هر دلیلی ، بیت کوین با مشکل روبرو شودو یابا کاهش بسیارزیاد ارزش آن مواجه شود ، هیچ نهادی پاسخ گون بوده و شما نمیتوان ی د از هیچ جایی برای حلم شکل تانک م کب خواهید . به طور مثال اگر شما مقدارزیادی دلار خریداری کرده باشید ، بانک مرکزی امریکا موظف است که تا مقداری که تعیین نموده است ، حافظا رز ش آن نسبت به اتفاقات ارزی واقتصادی دنیا باشد . اما در سرمایه گذارید ربی تکوین چنین تضمین هایی وجود نداشته و شما خودتان مسئول حفظ ارزش پول تا نهست ی د .

 ریسکهای سرمایه گذارید ربی تکوین

بیت کوین از هیچ دولتیان هادی حمایت نمی شود

پایین آمدن ناگهانی ارزش بیت کوین

یکی دیگراز نگرانیهای یکه معمولا متوجه سرمایه گذاران بیت کوین می باشد ، پایین آمدنی کبار ها رز ش آنمی باشد . فرض کنید ، بنا به دلایلی ، به یکباره بسیاری از کشورها و یا شرکتهایی که بیت کوین رابه رسمیت میشناسند ، آنرا از دور معاملات خود خارج نموده و دیگر برای آن ارزشی ق ائل نشوند . این موضوع سبب می شود که بیت کوین هایی که شاید ما برای خریده رک د اما زآن ها هزاران دلار پرداخت کرده باشیم ، به شدت افتا رز ش پیدا کنندو ماراب او رشک ست گیم و اجه ساز ند . البته با توجه به حمایت روزافزون شرکت هاوس از مانهایم ختل فاز واحدهای پول دیجیتال و خصوص ابی تکوین ، به نظرمیرسد این مورد نباید جای چندان نگرانی برایس رما ی ه گذارید ربی تکوین داشته باشد .

 ریسکهای سرمایه گذارید ربی تکوین

با توجه به نوسانات بسیارزیاد این واحد پولی ، ممکن است بسیاری از شرکت های حمایت کننده از بیت کوین ، دیگرآن رابه رسمیت نشناس ند

ریسک خرید سکه کمتر است یا بیت کوین؟

ریسک-خرید-سکه-کمتر-است-یا-بیت-کوین

به گزارش الفباخبر ، سرمایه‌گذاری، فرآیندی است که افراد در سراسر جهان به منظور پس‌انداز و حفظ ارزش پول خود انجام می‌دهند. همچنین افراد از این طریق می‌توانند پس‌انداز خود را افزایش دهند و با تورم مقابله کنند. با این حال، سرمایه‌گذاری در هر بازاری با ریسک و بازده همراه است.

بیشتر بخوانید:

بیت کوین مانند گوگل و فیس بوک ارزشمند است
سکه در کانال ۱۳ میلیون تومانی/ حباب سکه چقدر است؟
ثبات قیمت دلار در روزهای ابتدایی سال/ پایداری تقاضا در بازار سکه

منظور از ریسک چیست؟

ریسک، معیاری برای اندازه‌گیری احتمالاتی است که طبق برنامه پیش نرود و معمولا شرایط بدتر شود. در زندگی روزمره معمولا با ریسک‌های متعددی مواجه می‌شویم. در خصوص سرمایه‌گذاری نیز می‌توانیم ریسک را به عنوان احتمال اینکه چیزی خریداری شده و طبق انتظار پیش نرفته و باعث ضرر سرمایه‌گذار شده، تلقی کنیم.

برای سرمایه گذاران، بازدهی معیاری برای عایدی است که از طریق سرمایه‌گذاری به دست می‌آید و افزایش ارزش سرمایه را به دنبال دارد.

از آنجا که ارزش سرمایه‌گذاری شما می‌تواند کاهش یا افزایش یابد، بازده همیشه مثبت نیست. به عنوان مثال، اگر سهام را به قیمت کمتری نسبت به خرید آن‌ها بفروشید، بازده شما منفی خواهد بود.

رابطه بین ریسک و بازده

هیچ فرمول قاطع و سریعی برای محاسبه ارتباط دقیق بین ریسک و بازده وجود ندارد. به طور کلی، هر چه سطح ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر باشد، احتمال بازده بالاتر و خطر بزرگ‌تر شدن مشکلات بیشتر می‌شود.

با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که پذیرش ریسک بالا، بازدهی بیشتری را نیز به دنبال داشته باشد. افرادی که به دنبال بازدهی بیشتری از سرمایه‌گذاری خود هستند، باید برای ریسک سرمایه‌گذاری نیز آماده باشند.

همه سرمایه‌گذاری‌ها دارای سطحی از ریسک هستند و همیشه آنطور که انتظار می‌رود عمل نمی‌کنند. به همین دلیل است که باید مطمئن شوید که انتخابی را انجام می‌دهید که برای شما مناسب است. همچنین ارزش این را دارد که به این فکر کنید که در صورت اشتباه کردن، چقدر پول از دست خواهید داد.

برای دریافت ایده بهتر از مشخصات ریسک خود، چنین سوالاتی مطرح می‌شود:

برای چه چیزی به پول نیاز دارید؟

در حالی که برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است هدف خاصی در ذهن نداشته و تنها قصد افزایش سرمایه خود را داشته باشند، برخی دیگر برای اهداف خاصی مانند پس‌انداز برای دوران بازنشستگی، پرداخت هزینه‌های دانشگاه یا ازدواج فرزندان خود و غیره ممکن است سرمایه‌گذاری انجام دهند.

چه زمانی به پول احتیاج دارید؟

بازه زمانی می‌تواند تاثیر زیادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری داشته باشد. سرمایه‌گذاری در بازه زمانی طولانی‌تر، مانند حداقل 5 سال، می‌تواند به جبران نوسانات کوتاه مدت در عملکرد سرمایه‌گذاری کمک کند.

آیا زودتر از زمانی که در نظر داشتید به پول خود احتیاج دارید؟

ممکن است به دلیل برخی اتفاقات غیرمنتظره، زودتر از آنچه که انتظار داشتید پول خود را از بازارهای سرمایه بیرون بکشید. بنابراین باید نقدشوندگی سرمایه‌ خود را در نظر بگیرید و آگاه باشید که در زمان مورد نیاز می‌توانید به پول خود دسترسی پیدا کنید یا خیر.

آیا می‌توانید با از دست دادن سرمایه خود کنار بیایید؟

هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌خواهد سرمایه خود را از دست بدهد، اما با توجه به ریسک برخی از بازارها، ممکن است این اتفاق بیفتد. به عنوان یک قاعده کلی، همیشه در نظر داشته باشید بیش از 10 درصد از دارایی خالص خود که ممکن است آن را از دست بدهید، در بازارهایی که در آنها ریسک وجود دارد سرمایه‌گذاری نکنید.

دارایی خالص شما در این موارد باید در نظر گرفته شود: پس انداز، سرمایه گذاری، دارایی (که محل سکونت اصلی شما نیست)، اتومبیل و غیره منهای هر بدهی که دارید. زمانی که سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالا را در نظر می‌گیرید، تنها در صورتی سرمایه‌گذاری کنید که آماده باشید تمام پول خود را از دست بدهید.

یکی از بازارهایی که از ابتدای راه‌اندازی آن شاهد نوسانات و ریسک‌های قابل توجهی بوده، بازار رمزارزها است. با این حال، تا کنون رشد قابل توجهی تجربه کرده و سود چشمگیری را برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده است.

به منظور درک میزان سوددهی بازار رمزارزها، در ادامه میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و سکه از سال 98 تا کنون مقایسه شده است:

در ابتدای فروردین 98، قیمت هر سکه امامی حدود 4 میلیون و 700 هزار تومان بود. در تاریخ 22 فروردین 1401، قیمت هر سکه امامی در بازار آزاد، 13 میلیون 270 هزار تومان است. با محاسبه میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در سکه، مشاهده می‌کنیم که سود این بازار از سال 98 تا 1401 حدود 182 درصد بوده است.

بیت‌کوین در فروردین 98 به قیمت حدود 4 هزار دلار معامله می‌شد. این رمزارز اکنون در کانال 41 هزار دلاری معامله می‌شود. برای محاسبه میزان بازدهی بیت‌کوین به تومان، لازم است که نرخ دلار را در این بازه زمانی نیز حساب کنیم.

قیمت دلار در فروردین 98 حدود 12 هزار و 900 تومان بود و در تاریخ 22 فروردین 1401 در یک قدمی کانال 28 هزار تومانی قرار دارد.

محاسبه میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین در طول 3 سال اخیر نیز سود 2124 درصدی را نشان می‎‌دهد.

مقایسه سرمایه‌گذاری در این دو بازار در همین بازه زمانی کوتاه‌مدت، بازدهی بسیار بیشتر بیت‌کوین نسبت به سکه را نشان می‌دهد. در واقع، بازدهی سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین، تقریبا 12 برابر سرمایه‌گذاری در سکه بوده است.

با این حال، در مجموع، طلا و سکه سرمایه‌گذاری امن‌تری نسبت به رمزارزها به شمار می‌رود. اما افرادی که ریسک‌پذیری بالاتری دارند، می‌توانند شاهد سودهای چشمگیری از رمزارزها باشند.

سلب مسئولیت: این گزارش، توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در هیچ بازاری نیست و افراد باید آگاهانه و با اطلاعات کافی سرمایه خود را وارد بازارهای مالی کرده و همچنین نسبت به ریسک‌های آن آگاه باشند.

۵ روش آسان برای سرمایه گذاران کریپتو جهت کسب سود بدون نیاز به معامله

5 روش آسان برای سرمایه گذاران کریپتو جهت کسب سود بدون نیاز به معامله

جهش های شدید قیمت و افزایش ۱۰۰ برابری سرمایه مورد توجه بسیاری در جامعه کریپتوکارنسی قرار می گیرد. در حقیقت ، این فرصت ها بسیار اندک و دور از دسترس هستند و تنها تعداد معدودی از معامله گران در واقع موفق می شوند از این فرصت ها استفاده کرده و به موقع سرمایه را نقد کرده و سود خود را دریافت کنند.

خوشبختانه ، افزایش ناگهانی قیمت تنها راهی نیست که سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال می توانند از طریق آن سود کسب کنند. رشد اخیر امور مالی غیر متمرکز (DeFi) ، توکن های غیرقابل تعویض (NFT) و پذیرش ارزهای دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری مناسبی را ارائه می دهد.

در ادامه پنج روش مختلف که هولدرها می توانند بدون نیاز به معامله ، سود کسب کنند را بررسی خواهیم کرد.

استیکینگ یا سهام گذاری ، که در ازای قفل کردن توکن ها در پروتکل به عنوان وثیقه برای اعتبارسنجی تراکنش به کاربران پاداش می دهد ، یکی از بهترین روش ها برای به دست آوردن سود از دارایی های کریپتو است.

در ماه آگوست ، شبکه اتریوم از مدل ریسک های سرمایه گذاری بیت کوین اثبات کار (PoW) به مدل اثبات سهام (POS) تبدیل می شود و دارندگان اتر (ETH) که در قرارداد اتریوم ۲٫۰ سهیم هستند می توانند تا ۵٫۸۳ درصد درآمد کسب کنند.

تحت سیستم (PoS) جدید ، دارندگان توکن با قفل کردن کوین های خود در نود های شبکه که در جستجوی فرصتی برای تأیید تراکنش ها ، ایجاد بلاک های جدید و دریافت پاداش هستند ، در روند تأیید تراکنش ها شرکت می کنند.

داده های استیکینگ ریواردز (Staking Rewards) نشان می دهد سهام گذاری ۱۰ اتر (Ether ) در حال حاضر درآمد هفتگی ۰٫۰۰۷۵ اتر (Ether) ، به ارزش ۱۷٫۹۶ دلار با قیمت فعلی و درآمد سالانه ۰٫۳۸۷۶ اتر (Ether) به ارزش ۹۳۳٫۶۹ دلار را به همراه دارد.

پاداش های محاسبه شده برای سهام گذاری اتر. منبع: Staking Rewards

با قفل شدن توکن های بیشتر در شبکه ، درصد سود کاهش می یابد ، بنابراین ممکن است درآمد نهایی تغییر کند.

در حال حاضر ، پنج دارایی دیجیتال برتر بر اساس ارزش سهام گذاری شده عبارتند از کاردانو (ADA) ، اتر (Ether) ، سولانا (SOL) ، یو اس دی کوین (USDC) و پولکادات (DOT) .

۵ دارایی دیجیتال برتر بر اساس ارزش سهام گذاری شده. منبع: Staking Rewards

با در نظر گرفتن همه موارد ، سهام گذاری یکی از بهترین فرصت ها با ریسک کم برای کسب سود بدون در نظر گرفتن احساسات و عملکرد بازار ارائه می دهد ، در حالی که به پشتیبانی شبکه از طریق تایید تراکنش نیز کمک می کند.

وام دهی برای ریسک های سرمایه گذاری بیت کوین کسب سود با ریسک کم

رشد بخش دیفای منجر به توسعه اکوسیستم وام دهی کریپتو شده و کاربران می توانند ارزهای دیجیتال خود را در ازای دریافت پاداش به صورت توکن اصلی یا دارایی های مختلف مانند بیت کوین (BTC) ، اتر (Ether) و آلت کوین ها ، به پروتکل های مختلف وام دهی واریز کنند.

آوه (Aave) در حال حاضر برترین پروتکل وام دهی است و این پلتفرم با کوین (MATIC) خود فرصت هایی برای توکن های شبکه اتریوم (Ethereum) و پالیگان (Polygon) ارائه می دهد.

۷ استخر وام دهی برتر آوه در شبکه پالیگان. منبع: Aave

نمودار بالا هفت استخر وام دهی برتر از طریق پروتکل آوه در پالیگان را نشان می دهد و پاداش ها با WATA MATIC (WMATIC) پرداخت می شود ، درصد سود فعلی ۱٫۹۲ درصد و APY سالانه ۶٫۱ درصد است.

سایر پروتکل های برتر وام دهی شامل کرو (CRV) ، کامپاوند (COMP) ، میکردائو (MKR) و یرن فایننس (YFI) هستند.

وام دهی راه کم خطر دیگری برای به دست آوردن سود مناسب در بازارهای صعودی و نزولی ، در توکن هایی که پاداش های کنترل شده توسط کاربر مانند سهام گذاری ارائه نمی دهند را ارائه می دهد.

از تأمین نقدینگی کارمزد و توکن دریافت کنید

تامین نقدینگی یکی از اجزای اصلی پلتفرم های دیفای است و سرمایه گذارانی که تمایل به تامین مالی پلتفرم های نوظهور دارند ، اغلب با درصد بالایی از سود بر اساس مبلغ واریز شده و همچنین درصدی از کارمزد های ناشی از معاملات درون استخر ، پاداش می گیرند.

پاداش برای نقدینگی ETH-USDC در QuickSwap . منبع: QuickSwap

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود ، ارائه نقدینگی به یک استخر (Ether/USDC) در کوئیک سواپ (QuickSwap) به سرمایه گذار درصدی از ۲۳۰۹۸ دلار در مجموع پاداش های توزیع شده روزانه و کارمزدی معادل ۳۳٫۸۱ درصد ارائه می دهد.

کسب سود از طریق ییلد فارمینگ

ییلد فارمینگ به طریقی از دارایی های کریپتو استفاده می کند که بالاترین سود ممکن را تولید کرده و در عین حال ریسک را به حداقل برساند و با ظهور پلتفرم ها و پروتکل های جدید ، راهی برای استخراج نقدینگی و افزایش ارزش کل قفل شده (TVL) در پروتکل ارائه می دهد.

پاداش برای واریز STKGHST-WETH LP در DinoSwap . منبع: DinoSwap

سود بالای ارائه شده عموماً به صورت توکن اصلی پلتفرم پرداخت می شود ، همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، کاربر یک توکن نقدینگی برای جفت (STKGHS-WETH) واریز کرده که دارای (APR) حدود ۱۸۹٫۲ درصدی است و تا کنون ۳٫۳۱۲ پاداش به صورت (DINO) ارائه داده است.

برای سرمایه گذاران بلند مدت که مجموعه ای از توکن ها را در اختیار دارند ، ییلد فارمینگ راهی برای کسب سود از پروژه های جدید و دریافت توکن بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید است.

کسب سود از طریق توکن های (NFT) و بازی های بلاکچین (Blockchain)

بازی های بلاکچین (Blockchain) و جمع آوری (NFT) راه دیگری برای کسب سود بدون صرف سرمایه جدید است.

اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) محبوب ترین نمونه ریسک های سرمایه گذاری بیت کوین در حال حاضر است و شامل معامله ، مبارزه ، جمع آوری و پرورش موجودات مبتنی بر (NFT) معروف به اکسی می شود.

بازی اکسی اینفینیتی پاداش هایی را در قالب توکن (SLP) ایجاد می کند ، توکنی که در فرآیند پرورش اکسی استفاده و همچنین در اکسچنج ها معامله می شود. کاربران می توانند (SLP) را با استیبل کوین های مبتنی بر دلار یا سایر ارزهای دیجیتال برتر مبادله کنند.

در حال حاضر بازیکنان متوسط بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ SLP در روز درآمد دارند ، که با ارزش فعلی بازار بین ۴۰ تا ۵۳٫۵۰ دلار ارزش دارد.

در برخی از کشورهای جهان ، این مقدار معادل درآمد یک کار تمام وقت است. به همین دلیل ، اکسی اینفینیتی شاهد افزایش گسترده فعالیت کاربران و حساب های جدید در کشورهایی مانند ونزوئلا و مالزی بوده است.

سرمایه گذاری کریپتو ، وام دهی ، سهام گذاری و بازی های مبتنی بر بلاکچین (Blockchain) سود بسیار بیشتری از سرمایه گذاری در بانک های سنتی ازائه می دهند. با رشد بخش بلاکچین (Blockchain) ، به احتمال زیاد سرمایه گذاران به پلتفرم هایی که بازدهی بالایی برای تعامل با پروتکل ارائه می دهند ، جذب خواهند شد.

ریسک سرمایه گذاران جدید بیت کوین چه میزان است؟

بیت کوین همواره یک دارایی جذاب جهت کسب سود برای سرمایه گذاران بوده است. با این حال، نوسانات بازار رمزارزها همواره باعث شده سرمایه گذاری در این بازار با ریسک همراه باشد.

اما زمانی که صحبت از بیت کوین است، چندین راه وجود دارد که ریسک را متوجه شویم و بررسی کنیم. به برخی از آنها در ادامه اشاره شده که میتوانید استفاده نمایید و فرآیند سرمایه‌گذاری را مطمئن تر انجام دهید.

بیت کوین چقدر ریسک دارد؟

میانگین متحرک 200 روزه اولین سیگنالی است که نشان میدهد آیا بازار بیش از حد رشد کرده است یا خیر. بازار بیش از حد بزرگ شده نشان میدهد که قیمت چه مقدار از روند طولانی مدت خود فاصله گرفته است.

با بررسی چارت درمی‌یابیم که مقدار کنونی میانگین متحرک 200 روزه 1.22 پایینتر از محدوده متوسط است و نشان میدهد که همه چیز خوب است. اگر این مقدار بالاتر بود، میتوانستیم نتیجه بگیریم که بازار خیلی داغ است.

ثانیا، میتوانیم به رفتار سرمایه گذاران نگاه کنیم تا دومین عامل بازار موفق را متوجه شویم. طی ماه گذشته، سرمایه گذاران پیوسته در حال جمع آوری بیت کوین بوده‌اند.

و اینها سرمایه گذاران خرد نبودند. آدرس‌هایی که بین 100 تا 1000 بیت کوین نگهداری میکنند شاهد بیشترین رشد بودند و طی 2 هفته تعداد آنها 202 عدد اضافه شد.

در میانگین 101 بیت کوین، به صورت تجمیعی هر یک از این آدرس‌ها حدود 5.7 میلیون دلار ارزش دارد. این به معنی ورود بیش از 1.11 میلیارد دلار به بیت کوین است.

با این حال، روند خرید و جمع آوری بیت کوین در حال حاضر تا حدودی آرام تر شده و تقاضا برای بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

سرمایه گذاری در دوره تقاضای پایینتر و عرضه بیشتر معمولا پرریسک تلقی میشود و بهتر است انجام نشود.

پس آیا الان واقعا سرمایه گذاری در بیت کوین ریسکی است؟

در واقع اینطور نیست، زیرا اگرچه تقاضا پایین است، اما هولدرها از نسبت عرضه و تقاضا نگهداری میکنند. در حالی که الان با توجه به اینکه MVRV بالاترین میزان خود در 5 ماه گذشته را دارد و فرصت مناسبی برای فروش و کسب سود است، آنها این کار را انجام نمیدهند.

دلیل کم بودن میزان فروش این است که در حال حاضر فشار فروش وجود ندارد، چون نه ریسک کاهش ناگهانی قیمت در بازار وجود دارد و نه قیمت به سقف های تاریخی جدیدی رسیده است. بنابر این هولدرها به نگهداری دارایی خود ادامه میدهند.

بنابر این با در نظر گرفتن جمیع جوانب، بیت کوین برای سرمایه گذاران جدید در حال حاضر دارایی پر ریسکی محسوب نمیشود.

رفع مسئولیت: متن فوق توصیه مالی نیست و صرافی ارکان مسئولیتی در قبال متن خبر و تحلیل قیمت ندارد.

ریسک های سرمایه گذاری در بیتکوین بسیار زیاد است

ریسک های سرمایه گذاری در بیتکوین بسیار زیاد است

1399/11/11

ری دالیو از احتمال ریزش ۸۰ درصدی ارزش بازار ارزهای دیجیتالی خبر داد.

به گزارش فراسرمایه ، ری دالیو- میلیادردر مشهور آمریکایی با بیان اینکه حفاظت از مشتریان در برابر ارزهای بی پشتوانه مساله مهمی است افزود: سرمایه گذاران در ارزهای دیجیتالی باید این را بدانند که با یک بازار بسیار پرریسک طرف هستند و از دست دادن همه یا بخش بزرگی از سرمایه شان در این بازارها با توجه به نوسانات زیاد چیز خیلی عجیبی نیست.

دالیو در یادداشتی که آن را در صفحه شخصی خود در وبسایت بریج واتر منتشر کرده آورده است: یک سیستم جدید برای نقل و انتقال پول بر بستر بلاک چین توسعه پیدا کرده که برای ۱۰ سال نیز فعال بوده و به محبوبیت بالایی رسیده است. در دنیای سرمایه گذاری چیزهای کمی به میزان اطمینان طلا وجود دارد و نیاز به یک جایگزین خیلی زیاد است با این حال ارزهای دیجیتالی یک شمشیر دولبه هستند و شما با ورود به این بازار یا خیلی ثروتمند خواهید شد یا تقریبا همه پولتان را از دست خواهید داد. هیچ دارایی دیگری به میزان ارزهای دیجیتالی پرنوسان نیست.

بنیان گذار بزرگ ترین صندوق مدیریت دارایی در جهان در ادامه افزوده است: فکر می کنم در اینده ارزهای دیجیتالی بهتری جایگزین ارزهای فعلی خواهد شد به ویژه اینکه تعداد بیتکوین هایی که می تواند استخراج شود هم محدود است. برآورد ما نشان می دهد که امکان دارد ۸۰ درصد ارزش فعلی بازار ارزهای دیجیتالی از بین برود. این نکته را هم باید در نظر گرفت که برخی از طرفداران بیتکوین از آن برای اقدامات مجرمانه استفاده می کنند و طبیعی است هرچه نظارت و قید و بندهای آن افزایش یابد، تقاضا برای معامله با آن کمتر شود.

دالیو در انتها خواهان ورود جدی تر دولت ها و نهادهای نظارتی به بازار ارزهای دیجیتالی شده است تا علاوه بر کاهش ریسک سرمایه گذاری، از ظرفیت ارزهای دیجیتالی در دنیای مالی بیشتر بهره گرفته شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.