محدودیت های استفاده از شاخص تجمع


بررسی اثر آبیاری با پساب تصفیه شده و تصفیه نشده شهری بر شاخص های رشد و تجمع عناصر سنگین در گونه های رزماری (rusmarinus officinalis) و ترون (ligustrum vulgare)

بحران آب یکی از مسائل اساسی مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. این وضعیت در سال های اخیر به دلیل وقوع پدیده خشکسالی حادتر شده است. در مناطق گرم و خشک محدودیت منابع آب ایجاب می نماید برای آبیاری در این مناطق از آب های نامتعارف مانند فاضلاب استفاده گردد. بنابراین استفاده از آب های نامتعارف، در جایی که آب با کیفیت مناسب در دسترس نیست، رو به فزونی است. این پروژه نیز با هدف بررسی اثر فاضلاب شهر یزد بر رشد گیاهان پرکاربرد در فضای سبز شهری از جمله رزماری "rusmarinus officinalis" و ترون ligustrum vulgare" " و تجمع فلزات سنگین در خاک و اندام های این گیاهان می باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا محدودیت های استفاده از شاخص تجمع تصادفی با 5 تکرار در گلخانه آموزشی- تحقیقاتی دانشگاه یزد در طی یک دوره شش ماه انجام شد. فاکتور های مورد بررسی: 1- نوع گونه با دو سطح (رزماری و ترون)? 2- تیمار آبیاری با 5 سطح (آب شرب، آب شرب + فاضلاب تصفیه شده، آب شرب + فاضلاب تصفیه نشده، فاضلاب تصفیه شده و فاضلاب تصفیه نشده) در نظر گرفته شد. نتایج بررسی بر گیاه رزماری نشان داد که بین تیمار های مختلف فاضلاب از نظر ارتفاع گیاه و وزن خشک ریشه اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0p .( بیشترین وزن خشک اندام هوایی و قطر مربوط به تیمار آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده بود. نتایج بررسی صفات فیزیولوژیکی گیاه شامل میزان کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل، قند و پرولین نشان داد که از نظر آماری بین تیمار های مختلف اختلاف معنی¬دار وجود دارد (05/0p<). بیشترین میزان کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل مربوط به فاضلاب تصفیه شده و بیشترین میزان قند و پرولین مربوط به فاضلاب تصفیه نشده بود. نتایج بررسی بر گیاه ترون نشان داد اثر آبیاری با فاضلاب بررشد گیاه، قطرساقه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه از نظر آماری معنی دار است (05/0>p). ارتفاع ساقه و قطرگونه ترون در نتیجه آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده+ شرب، در مقایسه با آب شرب افزایش یافت. بیشترین وزن خشک اندام هوایی در صورت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده و بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده بود. نتایج بررسی صفات فیزیولوژیکی گیاه شامل میزان کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل، قند و پرولین نشان داد که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0>p). بیشترین میزان کلروفیلa مربوط به آبیاری با آب شرب، کلروفیلb با فاضلاب تصفیه نشده و کلروفیل کل با فاضلاب تصفیه نشده، بوده و بیشترین میزان قند و پرولین مربوط به فاضلاب تصفیه نشده می باشد. بررسی تیمار های مختلف آبیاری بر مقدار عناصر سنگین در خاک و اندام های گیاهان ترون و رزماری نشان داد که بیشترین غلظت سرب? کادمیوم و روی قابل جذب در خاک مربوط به آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده بوده و در اندام های گیاه مانند ریشه? ساقه و برگ نیز مربوط به تیمار آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده بود. ولی مقدار تجمع این عناصر در اندام های گیاهان رزماری و ترون متفاوت است. روند تجمع عنصر سنگین سرب در هردو گیاه مورد بررسی به ترتیب "برگ< ساقه< ریشه" بود میزان تجمع کادمیوم در اندام های هردو گیاه از روند زیر برخوردار بود: "ریشه< ساقه< برگ". ضریب انتقال این عنصر در دو گیاه ازروند زیر برخورداربود: برگ به ریشه (ریشه/ برگ) نسبت به انتقال از ریشه به ساقه (ریشه/ ساقه) بیشتر بود. تجمع روی در دو گیاه رزماری و ترون متفاوت بود به طوری که این روند در رزماری به صورت "ریشه< ساقه< برگ" ? ودر ترون به صورت "ساقه< برگ< ریشه" بود. ولی ضریب انتقال در هر دو گیاه مشابه بوده و از ریشه به برگ ( ریشه/ برگ) نسبت به انتقال از ریشه به ساقه ( ریشه/ ساقه) بیشتر بود. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده در این پروژه? می توان از فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آبی? جهت آبیاری گونه های موجود در فضای سبز استفاده نمود.

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ .

اثر آبیاری با فاضلاب شهری تصفیه شده بر عملکرد دانه و تجمع فلزات سنگین در دانه ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare L.)

به منظور بررسی اثر آب فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و تجمع فلزات سنگین در بذر ژنوتیپ‌های جو، یک آزمایش مزرعه‌ای به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی تصفیه خانه فاضلاب یزد در سال­های 95- 1394 و 96- 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- آبیاری با آب فاضلاب در کل دوره رشد گیاه، 2- آبیاری متناوب با آب فاضلاب و آب کشاورزی و 3- آبیاری.

اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده بر رشد گیاه قره‌داغ تحت شرایط گلخانه

Water crisis is an important issue in arid and semi-arid regions like Iran. Due to drought events, the situation has become more acute in recent years. Therefore, where good quality water is not available, the use of unconventional water has increased considerably. One of these resources is municipal wastewater that can also provide some of the nutrients needed for plant nutrition. Therefore, i.

بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک

در این پژوهش، رشد و عملکرد آفتابگردان روغنی و تغییرات مشخصات کیفی خاک تحت شرایط تیمار کامل از پساب، آب چاه و مخلوط یکسان این دو محدودیت های استفاده از شاخص تجمع بررسی و مقایسه شد. به این منظور، این تحقیق به صورت گلدانی (10 لیتر) و در قالب طرح کاملاً تصادفی چندمشاهده­ای و در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد میزان رشد و وزن خشک اندام های مختلف گیاه، به عنوان تابعی از شرایط تیمار در مرحلة زایش تا برداشت نهایی دارای تفاوت معنی د.

تجمع سهامداران معترض در بورس تهران

اخبار بانك: امروز جمعی از سهامداران و سرمایه گذاران حاضر در تالار حافظ نسبت به شرایط نابسامان بازار سهام و افت شدید قیمت ها اعتراض کردند.

به گزارش «اخبار بانك» به نقل از ايسنا،سهامداران بورس تهران امروز در اعتراض به روند ریزشی قیمت‌ها و ارزان شدن سهم‌های خود در تالار شیشه‌ای گرد هم آمدند محدودیت های استفاده از شاخص تجمع تا صدای اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند.

با تشدید روند نزولی بورس تهران و افت شدید قیمت‌ها سهامداران بورس در اعتراض به وضعیت پیش آمده دور هم جمع شدند و از مسوولان خواستند تا چاره‌ای برای سرمایه‌های از دست رفته آن ها بیاندیشند.

با گرد هم آمدن سهامداران مسوولان بازار سرمایه در جمع‌ آن ها حاضر شده و به سوالات و پیشنهادات آن‌ها پاسخ دادند.

در این نشست که با حضور خواجه نصیر مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس ، قالیباف اصل مدیر عامل شرکت بورس و صحرایی و مالمیر از معاونین شرکت بورس برگزار شد اکثر سهامداران خواستار بیان علت ریزش بورس و افت شدید قیمت از سوی مسوولان شدند.

آن ها معتقد بودند که ریزش شدید قیمت‌ها تا این اندازه توجیه منطقی نداشته و قیمت نفت نمی تواند علت روند کاهشی بورس باشد، زیرا نفت تنها یک ماه است با افت مواجه شده اما بازار سرمایه از دی ماه سال گذشته با کاهش شدید مواجه شده است.

بنابراین ریزش بورس دستوری بوده و برخی عوامل نمی خواهد بورس روند صعودی در پیش بگیرد.

در این جلسه بسیاری از سهامداران که نسبت به سرمایه از دست رفته خود بسیار معترض بودند خواستار تعطیلی بورس شده و در خواست داشتند تا بورس تهران تا بهبود شرایط تعطیل شود و جلوی زیان سهامداران از این طریق گرفته شود.

همچنین بسیاری از سهامداران نسبت به عملکرد حقوقی های بازار معترض بوده و از مسوولان خواستند تا کد فروش حقوقی ها را مسدود کنند تا بازار سرمایه با عرضه و تقاضا بتواند روند خود را طی کند.

همچنین برخی دیگر از سهامداران حقیقی نسبت به شاخص سازی و غیر واقعی بودن شاخص بورس معترض بوده و اعتقاد داشتند شاخص فعلی بورس واقعیت های بازار سرمایه را نشان نمی دهد و مسوولین با شاخص سازی مردم را به سمت بورس ترغیب کرده و اکنون که بورس تهران ریزش کرده است پاسخگوی سهامداران نیستند.

در این جلسه سهامداران معتقد بودند مشکلات بورس به حدی شدت گرفته است که مسوولان رده بالاتر به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجلس باید فکری به حال اوضاع بورس کرده و به سوالات سهامداران پاسخ دهند. آنها از شخص رییس جمهور خواستند تا از بازار سرمایه حمایت کند.

در این جلسه مسوولان سازمان و شرکت بورس ضمن دعوت سهامداران به آرامش پاسخگوی سوالات و درخواست‌های آن ها شدند.

ورود نقدینگی به بورس با حمایت سریع دولت

در این جلسه خواجه نصیر به نمایندگی از سازمان بورس حضور داشت عنوان کرد: بخشی از مشکلات بازار سرمایه مربوط به شرایط اقتصادی کشور است به طوری که کاهش قیمت نفت و کمبود نقدینگی باعث رکود بورس تهران شده است.

این مسوول سازمان بورس در پاسخ به غیر واقعی بودن شاخص بورس و علت منتشر نشدن شاخص قیمت گفت:‌ اقدامات لازم برای انتشار شاخص قیمت انجام شده و تا پایان سال شاخص قیمت در بورس تهران به نمایش گذاشته می‌شود تا سهامداران بتوانند از این شاخص استفاده کنند.

در ادامه این جلسه مدیر عامل شرکت بورس نیز اعلام کرد: فضای کسب و کار و مشکلات اقتصادی باعث افت بورس شده و برخی عوامل از دست ما خارج شده است. با این حال مشکلات بازار سرمایه دائم در حال پیگیری است تا سهامداران متضرر نشوند.

قالیباف اصل افزود: در این راستا مشکلات شرکت های پالایشگاهی برطرف شده و باید مابقی مشکلات آن ها نیز برطرف شود تا نماد آن آماده بازگشایی شود، زیرا ما قصد نداریم تا سهامداران متضرر شوند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی برخی سهامداران انتظار دارند که بازار سرمایه اقداماتی انجام دهد. اما بازار سرمایه نمی تواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت بورس در پاسخ به این سوال که چرا مسوولان دائم به سهامداران توصیه می کنند که سهام خود را نفروشید و نگه دارید گفت: مصاحبه مسوولان به معنی این نیست که سهامداران بدون مطالعه نسبت به خرید و فروش سهم اقدام کنند. بنابراین مسوولان نمی توانند بگویند که سهام شرکتی گران است و یا ارزان. با این حال بنده همچنان معتقد هستم بازار سرمایه پتانسیل بالایی دارد.
قالیباف اصل با بیان این‌که بستن بورس راه حل بهبود اوضاع فعلی نیست تاکید کرد: بورس تهران پیگیری های خود را برای بهبود شرایط انجام داده و با حقوقی ها دائما در تماس هستیم. بنابراین حمایت سهامدار عمده از سهام شرکت ها دائما درحال پیگیری است، اما سهامداران عمده فروش سهام خود نیستند.

وی پیشنهاد کرد که سهامدار عمده بیشتر از سهم های خود حمایت کنند و وعده داد که بورس تهران از شنبه پیگیری‌های خود را برای حمایت سهامداران عمده افزایش خواهد داد.

مدیر عامل شرکت بورس با بیان این‌که راه حل بهبود اوضاع محدودیت درست کردن در بازار سرمایه نیست در پاسخ به سوال یکی از سهامداران که معتقد بود صف های فروش در بورس ساختگی بوده و اعتماد در بازار از بین رفته است گفت:‌در بازار امروز و با حمایت حقوقی ها سهم‌هایی مانند تاپیکو، غدیر محدودیت های استفاده از شاخص تجمع ، ایران خودرو جمع آوری شد این درحالی است که قیمت در بازار تعیین شده و بورس تهران دائما از سهامدار عمده درخواست دارد تا از سهام خود حمایت کند.

قالیباف اصل ادامه داد: قیمت در بازار سهام برایند خرد جمعی بوده و باید براساس عرضه تعیین شود، ولی بورس در جاهایی باید وارد شود که قصد آن از وارد شدن دخالت نیست بلکه حمایت و کمک است.
در این پایان این جلسه مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس نسبت به ورود نقدیندگی به بورس تهران تاکید کرد و گفت:خروجی این جلسه این است که به بازار سرمایه از طریق ورود نقدینگی از بخش حقوقی، بانک و دولت در کوتاه مدت کمک محدودیت های استفاده از شاخص تجمع کنند و باید نقدینگی وارد بازار کنند که این موضوع نیاز به راهبرد کوتاه مدت و حمایت سریع دارد.

وی درخواست کرد تا تمام بخش های صاحب نقدینگی در بازار شرایط حاد بازار را درک کرده و به بازار کمک کنند تا صدای سهامداران به گوش مسئولان برسد.بنابراین باید بخش حقوقی،بانک‌ها و دولت در اسرع وقت نسبت به حمایت از بازار از طریق ورود نقدینگی اقدام کنند.

اطلاعیه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تجمع کارکنان این سازمان

اطلاعیه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تجمع کارکنان این سازمان

کمیته رفاهی سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه ای، در خصوص تجمع حدود 40 نفر از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: با شروع دولت یازدهم، رویکرد جدیدی خلاف سنوات گذشته، مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت بدنه کارشناسی تحت کارگروه های مختلف و اتاق های خردجمعی که با انتخاب و رای کارکنان فعال شدند، در سازمان حفاظت محیط زیست محدودیت های استفاده از شاخص تجمع شکل گرفت. این گروه‌ها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خرد و کلان محیط زیست کشور مشارکت داده شده و در بسیاری موارد نظر تخصصی و علمی کارشناسان به عنوان نتیجه نهایی مباحث مورد ارجاع قرار گرفت.

اما به رغم احترام به نقد و منتقدان، آنچه امروز شاهد آن بودیم نشان داد برخی با سوءاستفاده از فضای امن نقادی و آزادی بیان در دولت یازدهم که منجر به تکلم بدون لکنت همگان در فضایی آرام و به دور از شرایط امنیتی شده است، از بهره برداری های خاص سیاسی از اعتراضات صرفا صنفی کارکنان دولت نیز مضایقه نمی کنند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: حضور خبرگزاری صدا و سیما و رسانه های خاص مانند خبرگزاری فارس در تجمع صنفی امروز به رغم ممانعت نگهبانی موید آن است که اعتراضات مورد بحث سازماندهی جدید علیه دولت یازدهم و تلاشی نو برای ایجاد بحران در فضای رسانه ای کشور است. متاسفانه این رسانه ها به دعوت فردی وارد اجتماع امروز شدند که خود دارای پرونده تخلفات اداری است.

همچنین این اقدامات در حالی به صورت وسیع از سوی رسانه های خاص داخلی و خارجی خاص پوشش داده محدودیت های استفاده از شاخص تجمع می شود که هنوز یک سال از دیدار مقام معظم رهبری با مدیران و فعالان محیط زیست و تاکید ایشان بر نگاه فراجناحی به این حوزه و تلاش و عزم ملی برای رفع بحران های کنونی محیط زیست نگذشته و طی این مدت رسانه هایی با جهت گیری های سیاسی نه تنها از هیچ تلاشی در راستای تحقق بخشی به فرمایشات رهبری نداشته اند بلکه امروز با بهره برداری جناحی از حرکت صنفی عده ای قلیل محدودیت های استفاده از شاخص تجمع کاملا نشان دادند که در پی خبرسازی بوده و برایشان تفاوتی میان طرفداری از بنزین های آلوده پتروشیمی و مشکلات معیشتی کارکنان سازمان وجود ندارد. در خبرهای منتشره از این تجمع نیز اطلاعات غلطی را مطرح کرده اند که البته بیش از آن از ایشان توقع نمی رود و مسبوق به سابقه است.

این اطلاعیه اضافه می‌کند: لازم به ذکر است سازمان حفاظت محیط زیست بارها از بررسی بی طرفانه و بدون غرض ورزی مدیریت محیط زیست طی بازه ده ساله 1384 تا 1394 و مقایسه عملکرد محیط زیستی دو دولت گذشته و کنونی استقبال کرده است و از این رو بسیار خرسند خواهد شد که دوستان منتقد مقیاس ها و شاخص های خود برای ارزیابی مدیریت محیط زیست در دولت کنونی را به صورت شفاف بیان کنند.

متاسفانه سال ها کم توجهی به اعتبارات، ساختار و جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست مشکلات فراوانی را برای کارکنان و مدیریت این نهاد حاکمیتی بر جای گذاشته است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز بارها ضمن تقدیر از همراهی و همکاری صمیمانه کارکنان و بدنه کارشناسی سازمان در ستاد و استان ها به رغم تنگناها معیشتی و مالی بر نقش و جایگاه حساس سازمان در رسیدگی به مشکلات حاد محیط زیست کشور تاکید داشته است. ولی شرایط کنونی دولت یازدهم و کشور و محدودیت منابع اعتباری، همچنین آواری از مشکلات و بحران های متعدد در حوزه های مختلف که محیط زیست نیز از آن بی نصیب نمانده، مانع تغییر جدی در شرایط معیشتی و مالی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست می شود.

اگر چه تحت همین شرایط، تلاش برای بهبود وضعیت به صورت وسیع صورت گرفته و تخصیص 3000 امتیاز فوق العاده سختی کار به قشر زحمت کش محیط بان ناشی از جمله این تلاش ها بوده است.

در این حال مشکلات رفاهی و معیشتی کارکنان کماکان و از طرق مختلف از جمله تشکیل کمیته رفاهی با حضور نماینده کارکنان تا نهادینه سازی این امر پیگیری خواهد شد، چنانچه طی دوره اخیر این مشکلات مورد توجه و رسیدگی در حد توان و امکان دولت بوده است.

محدودیت های استفاده از شاخص تجمع

محدودیت های فیزیولوژیک فتوسنتز در گلرنگ تحت دو رژیم متفاوت رطوبتی

SUPERVISOR
STUDENT

FACULTY - DEPARTMENT

DEGREE

TITLE

In order to study the effect of irrigation regimes on growth, photosynthesis, leaf proline content and grain yield of safflower, a 4-replicate split plot RCBD field experiment was performed at Lavark Reasrch Farm, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran in 2007. Two Irrigation levels, including irrigating after 80 mm (I 1 =control) and 140 mm (I 2 =drought) evaporation from a Standard Net photosynthetic rate differed among irrigation levels and genotypes. At both heading and flowering stages drought decreased net photosynthetic rate by 51 and 56 % at heading and flowering, respectively. While the net photosynthetic rate was maximum in Kuseh, it was minimum in S 149 and C 111 at both heading and flowering stages. Moisture deficit in safflower increased leaf proline content by %83, averaged over genotypes, though the leaf proline level was not positively correlated to the grain yield. Maximum and minimum proline accumulations were observed in Kuseh and S 149 , respectively. LAI differed among irrigation levels and genotypes. Drought decreased LAI by 27.56%. A greater seed/head (%2.21), head/plant (%35.68) and seed weight (محدودیت های استفاده از شاخص تجمع %12.34) was observed in I 1 , compared to the I 2 irrigation level. Grain yield decreased with drought, I 1 out yielding I 2 by %46. Oil yield and biological yield per plant and per hectare were decreased محدودیت های استفاده از شاخص تجمع by irrigation level. Both grain yield and biological yield were positively correlated with photosynthetic rate at flowering and heading. It could be concluded that with genotypes used in this experiment and the environmental conditions in 2007 in Isfahan, drought negatively affects both photosynthetic rate and LAI in safflower, resulting in significant decreases in grain and biological yield. An increased level of leaf proline content under drought is an indicative of the stress level, rather than the resistance of this oil seed crop to the later environmental constrain. Key word: Safflower, photosynthetic rate, proline, grain yield, biological yield .

به منظور بررسی توأم خصوصیات فتوسنتزی، میزان پرولین برگ و عملکرد گیاه گلرنگ در پاسخ به تنش کمبود آب پژوهشی در سال 1386 با استفاده از طرح کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. تیمار آبیاری بر اساس میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A شامل دو سطح آبیاری I 1 (آبیاری پس از80 میلی متر تبخیر) و I 2 (آبیاری پس از 140 میلی متر تبخیر) به عنوان فاکتور اصلی و شش ژنوتیپ گلرنگ شامل اراک 2811، کوسه، نبراسکا -10، C 111 ، S 149 و K 12 به عنوان فاکتور فرعی بود. میزان تثبیت دی اکسید کربن در دو مرحله طبق دهی و گل دهی، شاخص سطح برگ و میزان پرولین برگ در 50 درصد گل دهی، تعدادطبق در گیاه، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن و عملکرد بیولوژیک گیاه گلرنگ اندازه گیری شدند. در هر دو مرحله طبق دهی و گل دهی، تاثیر تنش کمبود محدودیت های استفاده از شاخص تجمع آب بر فتوسنتز برگ در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود و در مجموع تنش کمبود آب باعث 56 و 51 درصد کاهش در میزان تثبیت گاز دی اکسید کربن به ترتیب در دو مرحله فوق شد. بیشترین میانگین تثبیت دی اکسید کربن در هر دو مرحله در ژنوتیپ کوسه و کمترین میانگین در ژنوتیپ S 149 و C 111 مشاهده شد. محدودیت رطوبت منجر به تجمع پرولین در برگ گلرنگ شد، بطوریکه تنش کمبود آب بطور متوسط منجر به 51/83 درصد افزایش در میزان پرولین برگ شد. با اینحال تجمع پرولین در اثر تنش خشکی تأثیری در جهت تخفیف کاهش عملکرد ناشی از تنش خشکی نداشت. بیشترین و کمترین تجمع پرولین به ترتیب در ژنوتیپ های کوسه و S 149 (به ترتیب 71/1724 و 82/1145 میکروگرم در گرم) مشاهده شد. اثر رژیم آبیاری بر شاخص سطح برگ نیز رز سطح اجتمال یک درصد معنی دار شد. در سطح آبیاری I 1 تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن دانه در طبق به ترتیب 68/35، 21/2 و 34/12 درصد نسبت به سطح آبیاری I 2 بیشتر بود. ژنوتیپ نبراسکا-10 بیشترین ( 14) و ژنوتیپ K 12 کمترین (75/9) تعداد طبق در بوته را داشت. عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تأثیر رژیم آبیاری، ژنوتیپ و همچنین برهمکنش آنها قرار گرفت. ضمن آنکه تنش خشکی بطور متوسط سبب 46 درصد کاهش عملکرد دانه در هکتار شد. بیشترین و کمترین میانگین عملکرد دانه در هکتار به ترتیب در ژنوتیپ های S 149 و C 111 مشاهده شد. اثر رژیم آبیاری بر درصد روغن دانه معنی دار نبود اما بر عملکرد روغن در سطح احتمال یک محدودیت های استفاده از شاخص تجمع درصد معنی دار شد، بطوریکه موجب 11/49 درصد کاهش در عملکرد روغن گردید. ژنوتیپ S 149 با میانگین عملکرد بیولوژیک 62/40 گرم در بوته و 3/11283 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد و کمترین عملکرد بیولوژیک چه در بوته و چه در هکتار به ژنوتیپ کوسه تعلق داشت. همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه با تثبیت دی اکسید کربن در هر دو مرحله گل دهی و طبق دهی مشاهده شد. در مجموع چنین نتیجه گیری شد که تنش کمبود آب با تاثیر منفی بر سطح فتوسنتز کننده (برگ) و همچنین میزان تثبیت دی اکسید کربن در واحد سطح برگ سبب افت جدی عملکرد دانه و ماده خشک گلرنگ شده که در این میان میزان پرولین برگ بیش از آنکه معیاری از مقاومت به

شوک تجمعات اعتراضی به بازار مسکن

شوک تجمعات اعتراضی به بازار مسکن

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

بررسی تازه‌ترین فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن تهران حکایت از آن دارد که از شیب رشد قیمت در این بازار به‌شدت کاسته شده است.

پایین بودن حجم معاملات در بازار مسکن پایتخت مهم‌ترین عامل کاهش شیب رشد قیمت آپارتمان‌های مسکونی در دو ماه اخیر است. رسوب بیش از یک‌ماهه فایل‌های فروش در بازار مسکن، شرایط پاییز پارسال را برای فعالان بازار مسکن تداعی می‌کند.

سال گذشته نیز در فصل پاییز همین شرایط در بازار مسکن تهران حاکم بود و فروش واحدها به حدی دشوار بود که فروشنده‌های واقعی را ناامید کرده بود. در آن مقطع زمانی عمده تماس‌ها با فروشندگان مسکن از ناحیه واسطه‌ها صورت می‌گرفت و به ندرت پیش می‌آمد که تماس‌گیرندگان از جنس متقاضیان خرید مسکن باشند.

اکنون نیز تحقیق میدانی از بازار مسکن حکایت از آن دارد که تماس‌ها با فروشنده‌ها و واسطه‌های ملکی از سوی خریداران به‌شدت کاهش یافته و ناآرامی‌های چند روز اخیر و نیز نیمه تعطیل بودن هفته جاری نیز به این موضوع دامن زده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.