اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها


کتاب اندیکاتورهای رایج (3)

دانلود کتاب آموزش 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام

در این کتاب دانلودی با 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از اﺻﻄﻼح اﺳﻴﻼﺗﻮر و اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه آن ﻫﺎ را ﻣﺘﺮادف ﻓﺮض و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻳک دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﻳﻢ. ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎده و راﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داﻳﺮه ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ دو اﺑﺰار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮔﺮاﻳﻲ ﻫﺎ شود و ﻣﺎ از درک ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ و اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻳﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ گرفتیم در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازیم.

کتاب اندیکاتورهای رایج (1)

کتاب دانلودی آموزش پنج اندیکاتورStochastic, MACD, ADX, RSI, RV و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها

در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ در ﻛﻞ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارد؟

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳک ﺳﺮی از داده ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ از ﻗﺒﻴﻞ : 1- ﺷﺮوع ﻗﻴﻤﺖ ﻳک ﺳﻬﻢ .2- ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻳک ﺳﻬﻢ .3- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻳک ﺳﻬﻢ در ﻳک روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ .4- ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻳک ﺳﻬﻢ در ﻳک روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ .5- ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳک ﺳﻬﻢ در ﻳک روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ .

ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ را دارﻧﺪ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺪام ﻳک ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺣﺎل ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ آن اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﻛﺎﺳﺘﻴک ﻳﺎ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻳﭽﻴﻤﻮﻛﻮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ و ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎددان ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

دانلود کتاب آموزش هر یک از کندلهای شمعی، به تفسیر و خرید و فروش سهم، نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

تعداد صفحات کتاب :156 صفحه

اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند

میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب ترین ابزار معامله گری در بورس و بازارهای مالی است. با اینحال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می دهند.

باند بولینگر BB

باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه ترین تکنیکالیست های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد. با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتورباند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هستند نیز استفاده می گردد. با این حال از این اندیکاتور در بازارهای روندی که قیمت در یک جهت حرکت می کند نیز می توان بهره برد. این انعطاف و کاربردهای گسترده به دلیل تغییرات سطوح مقاومت و حمایت اندیکاتور است.

فراکتال

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می کند.

ویلیام الیگیتور

الیگیتور (یا اندیکاتور تمساح) اندیکاتوری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. این اندیکاتور در اصل متشکل از سه منحنی (مویینگ اوریج) به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند. هر یک از این منحنی ها یا رنگ مختص آن، مربوط به یک دوره زمانی است

هیکن اشی

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقهدر بازار معاملات است.

پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

کانال کلتنر

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، یک شاخص و اندیکاتور نوسان است که توسط معامله گران بازار بورس، برای تحلیل تکنیکال و تشخیص اینکه روند یک سهم، ممکن است چگونه ادامه پیدا کند و یا تغییر جهت آن سهم، استفاده می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر به نام سازنده آن، یعنی چستر. دبلیو. کلتنر نام گذاری شده است. این اندیکاتور یک اندیکاتور دارای کانال است که نوسان در قیمت یک سهم را نشان می دهد.

ENVELOPE

به معنی پاکت ، یک نشانگر باند دار است. ENV یک باند فوقانی را بالای یک خط پایه و یک باند پایین در زیر خط پایه نشان می دهد. خط پایه یک میانگین متحرک است ، یک میانگین متحرک ساده MAیا یک میانگین متحرک نمایی EMA . باندها با فاصله درصدی مشخص که توسط کاربر تعیین میشود از خط پایه قرار میگیرند . مثلا ENV 10% با فاصله ۱۰% از خط پایه در بالا و پایین آن رسم می شود . باندها برای شناسایی روند و همچنین مشخص کردن شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، شاخص خوبی هستند.

کتاب اندیکاتورهای رایج (2)

دانلود فایل کتاب آموزش 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI, cci, obv, ATR, volume,Ao,A/D برای خرید و فروش سهام

مومنتوم

بر روی کاغذ، سرمایه گذاری با مومنتوم (Momentum) کمتر شبیه به یک استراتژی معاملاتی است و بیشتر شبیه به عکس العملی غیرمفید به اطلاعات بازار است؛ اما اگر می خواهید اصل قضیه را بدانید، مومنتوم نرخ صعود یا نزول قیمت یک دارایی را تشخیص می دهد.

برای تحلیل روند، مومنتوم یک اندیکاتور کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می دهد. تاریخ نشان داده که مومنتوم در روندهای صعودی اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها بازارهای مختلف، بسیار بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است؛ چرا که بازارها بیش از آن که نزول کنند، صعود می کنند. به عبارتی، بازارهای گاوی طولانیمدت تر از بازارهای خرسی هستند.

اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

اگر هیچ گونه آشنایی با تابلو خوانی ندارید مقاله زیر را مطالعه کنید:

سیستم معاملاتی نوسان گیری با تابلوخوانی

برای طراحی سیستم معاملاتی نوسان گیری در بورس، به وسیله‌ی تابلوخوانی، باید به چند نکته توجه کنیم:

 • حجم معاملات؛ مخصوصا اگر سهام صف فروش باشد.
 • خریدار قوی تر از فروشنده باشد؛ یعنی تعداد خریدار کمتر از فروشنده باشد.
 • سهام در قیمت جذابی قرار داشته باشد.

برای مثال در سهام وتوشه زمانی که متوجه می‌شویم صف فروش سهام در حال جمع آوری است، بهترین زمان برای خرید سهام می‌باشد.

در تصویر زیر، به میله‌ آبی رنگی که به آن اشاره شده است، توجه کنید. این میله نشان می‌دهد که حجم معاملات ناگهان بالا رفته و نشان‌دهنده خرید سهام در صف فروش است. اکنون زمان آن رسیده است که ما هم خرید کنیم.

می‌بینید که پس از ۱۰ دقیقه، سهام شرکت یک رشد ۴ الی ۷ درصدی داشته است. حتی هم اکنون سهام شرکت مثبت ۲ می‌باشد. پس به راحتی می‌توانستیم در صف فروش خرید کنیم و در مثبت بالا بفروشیم و یک نوسان روزانه خوب از سهام بگیریم.

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری نوسان‌گیری با تابلوخوانی، دوره آموزشی تابلوخوانی را مشاهده کنید:

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس استفاده از نوسان گر‌ است. اندیکاتور‌های نوسان گر به علت سیگنال دادن به صورت کوتاه مدت، از بهترین روش‌ها برای نوسان گیری هستند.

اندیکاتور‌های نوسان گر به علت اینکه سیگنال ورود و خروج به ما می‌دهند، برای نوسان گیری بسیار مفید هستند.

از دسته اندیکاتور‌ها برای نوسان گیری روزانه، می‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم:

 1. اندیکاتور RSI
 2. اندیکاتور MFI
 3. اندیکاتور استوکاستیک
 4. اندیکاتور مکدی

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و ابزاری است که از فرمول‌های ریاضی ساخته شده است. اندیکاتور به ما کمک می‌کند، نقاط دقیق ورود و خروج را تشخیص دهیم و از دام عواطف و احساسات انسانی دوری کنیم.

اگر تمایل دارید بهترین اندیکاتور‌های بورس را یاد بگیرید، مقاله زیر را بخوانید:

۱٫ نوسان گیری با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به علت نوسانگر بودن و تشخیص قدرت روند از بهترین ابزارها برای نوسان گیری است. اندیکاتور RSI، بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و خرید و فروش در بورس است.

برای نوسان گیری با RSI ابتدا باید سیگنال خرید و فروش در RSI را بررسی کنیم. این اندیکاتور:

 • زمانی که زیر خط ۳۰ باشد و خط را به سمت بالا بشکند، سیگنال ورود صادر می‌کند.
 • زمانی که ۷۰ را به سمت پایین بشکند، سیگنال خروج می‌دهد.

پس با بررسی دقیق این اندیکاتور، می‌توانیم به راحتی نوسانگیری کنیم.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

 • زمانی که RSI خط ۳۰ را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر کرده و اگر خرید می‌کردیم، می‌توانستیم سود خوبی به دست بیاوریم.
 • زمانی که این اندیکاتور خط ۷۰ را به سمت پایین شکسته اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها است، سهام شروع به ریزش کرده و موقعیت فروش بوده است.

پس، به راحتی با این اندیکاتور، ‌می‌توانیم در بازار نوسان گیری کنیم.

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

۲٫ نوسان گیری با اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است. در واقع، تمامی استراتژی معاملاتی اندیکاتور MFI با RSI یکی است.

 • در اندیکاتور MFI، زمانی که قیمت خط ۳۰ را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید دریافت کرده‌ایم.
 • زمانی که قیمت خط ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، سیگنال خروج دریافت کرده‌ایم.

شما می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته، با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

۳٫ نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک

از اندیکاتور‌های نوسانگر محبوب برای نوسان ‌گیری، اندیکاتور استوکاستیک است. به این دلیل که:

 • سیگنال دقیقی صادر می‌کند.
 • قدرت شتاب کندل‌ها را محاسبه می‌کند.

زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در یک روند صعودی کاهش شتاب و کاهش قدرت کندل‌ها را نشان دهد، نشانه‌ای از کم شدن قدرت روند صعودی سهام است.

زمانی که مووینگ (خط قرمز) به همراه استوکاستیک در زیر ۲۰ قرار می‌گیرند و استوکاستیک موینگ ما را به سمت بالا قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

به یاد داشته باشید که برای نوسان گیری، حتما باید در زیر ۲۰، استوکاستیک مووینگ را قطع کند؛ در غیر این صورت سیگنال خرید صادر نشده است.

همان‌طور که در سهام کسرا مشاهده می‌کنید:

 • هر زمان که استوکاستیک در زیر ۲۰ مووینگ خود را به سمت بالا قطع کرده است، سیگنال خرید بوده و سهام رشد داشته است.
 • برای سیگنال فروش یا همان سیگنال خروج در نوسانگیری، زمانی که استوک، مووینگ خود را بالای ۸۰ به سمت پایین قطع می‌کند، سیگنال خروج است و باید از سهام خارج شویم.

۴٫ نوسان گیری با اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از قوی‌ترین اندیکاتور‌های نوسان‌ گر در بازار سرمایه است. این اندیکاتور، میانگین حرکت دو مووینگ با دوره تناوب ۱۲،۲۶ است. برای نوسان گیری با اندیکاتور Macd باید به میله‌های مکدی و مووینگ موجود در میله‌ها، توجه کنیم.

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور مکدی

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور مکدی را با مووینگ اوریج موجود در مکدی انجام می‌دهیم.

 • اگر مکدی دره ساخته باشد و مووینگ داخل مکدی از آن خارج شود، نشان‌دهنده کم شدن شتاب ریزش بازار است و سیگنال خرید صادر شده است.
 • زمانی که مکدی قله ساخته است و مووینگ اوریج از قله خارج شود، نشان‌دهنده‌ کم شدن طول میله‌های مکدی است و سیگنال فروش و خروج از سهم را برای ما صادر کرده است.

پیشنهاد فرانش به شما

سیگنال نوسان گیری روزانه

برای دریافت سیگنال نوسان گیری روزانه در بورس، می‌توانید در کانال تلگرامی tahlil535@ عضو شوید.

در این کانال تلگرامی، سیگنال‌های زیر به شما داده می‌شود:

 • سیگنال نوسانی روزانه
 • سیگنال میان مدت
 • سیگنال بلند مدت

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

پیشنهاد فرانش به شما

فیلترهای نوسان گیری در بورس

فیلتر‌های نوسان گیری در بورس، به ما کمک می‌کند تا سهام مد نظر خود را در بین تمامی بازارها به دست بیاوریم. فیلتر نوسان گیری بهترین موقعیت را برای ما فراهم می‌کند.

از جمله فیلتر‌های نوسان گیری که بسیار جذاب است، فیلتر سهام نزدیک به صف خرید است.

(po1)= (tmax)-1&& (pd1)کافیست فیلتر بالا را در دیدبان بورس فعال کنیم؛ تا سهم‌هایی را که نزدیک صف خرید است را برای ما پیدا کند. این فیلتر را باید در ساعات آخر بازار استفاده کنیم و سهامی که نزدیک به صف خرید است یا صف خرید سبکی دارد را بخریم و در روز‌های آینده، سهام را به فروش برسانیم.

جمع بندی

در این مقاله سعی داشتیم تمامی نکاتی را که به شما کمک می‌کند بتوانید در بازار سرمایه نوسان گیری کنید، آموزش دهیم.

 • آموختیم که نوسان گیری چیست و چگونه از آن سود کسب کنیم؟
 • چرا در بازار سرمایه نوسان گیری می‌کنیم؟
 • بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری را شناختیم (۴ اندیکاتور برتر + چگونگی دریافت سیگنال خرید و فروش از آن‌ها).
 • یکی از بهترین فیلترهای نوسان گیری و روش استفاده از آن را کامل آموزش دادیم.

پیشنهاد فرانش برای یادگیری بورس

شما می‌توانید در دوره آموزش جامع تابلوخوانی، نوسان گیری با تابلوخوانی را یاد بگیرید و با استفاده از آن در بازار بورس، سود کسب کنید. این دوره، توسط آقای مرتضی علی یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش، تدریس می‌شود.

اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

اگر هیچ گونه آشنایی با تابلو خوانی ندارید مقاله زیر را مطالعه کنید:

سیستم معاملاتی نوسان گیری با تابلوخوانی

برای طراحی سیستم معاملاتی نوسان گیری در بورس، به وسیله‌ی تابلوخوانی، باید به چند نکته توجه کنیم:

 • حجم معاملات؛ مخصوصا اگر سهام صف فروش باشد.
 • خریدار قوی تر از فروشنده باشد؛ یعنی تعداد خریدار کمتر از فروشنده باشد.
 • سهام اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها در قیمت جذابی قرار داشته باشد.

برای مثال در سهام وتوشه زمانی که متوجه می‌شویم صف فروش سهام در حال جمع آوری است، بهترین زمان برای خرید سهام می‌باشد.

در تصویر زیر، به میله‌ آبی رنگی که به آن اشاره شده است، توجه کنید. این میله نشان می‌دهد که حجم معاملات ناگهان بالا رفته و نشان‌دهنده خرید سهام در صف فروش است. اکنون زمان آن رسیده است که ما هم خرید کنیم.

می‌بینید که پس از ۱۰ دقیقه، سهام شرکت یک رشد ۴ الی ۷ درصدی داشته است. حتی هم اکنون سهام شرکت مثبت ۲ می‌باشد. پس به راحتی می‌توانستیم در صف فروش خرید کنیم و در مثبت بالا بفروشیم و یک نوسان روزانه خوب از سهام بگیریم.

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری نوسان‌گیری با تابلوخوانی، دوره آموزشی تابلوخوانی را مشاهده کنید:

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس استفاده از نوسان گر‌ است. اندیکاتور‌های نوسان گر به علت سیگنال دادن به صورت کوتاه مدت، از بهترین روش‌ها برای نوسان گیری هستند.

اندیکاتور‌های نوسان گر به علت اینکه سیگنال ورود و خروج به ما می‌دهند، برای نوسان گیری بسیار مفید هستند.

از دسته اندیکاتور‌ها برای نوسان گیری روزانه، می‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم:

 1. اندیکاتور RSI
 2. اندیکاتور MFI
 3. اندیکاتور استوکاستیک
 4. اندیکاتور مکدی

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و ابزاری است که از فرمول‌های ریاضی ساخته شده است. اندیکاتور به ما کمک می‌کند، نقاط دقیق ورود و خروج را تشخیص دهیم و از دام عواطف و احساسات انسانی دوری کنیم.

اگر تمایل دارید بهترین اندیکاتور‌های بورس را یاد بگیرید، مقاله زیر را بخوانید:

۱٫ نوسان گیری با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به علت نوسانگر بودن و تشخیص قدرت روند از بهترین ابزارها برای نوسان گیری است. اندیکاتور RSI، بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و خرید و فروش در بورس است.

برای نوسان گیری با RSI ابتدا باید سیگنال خرید و فروش در RSI را بررسی کنیم. این اندیکاتور:

 • زمانی که زیر خط ۳۰ باشد و خط را به سمت بالا بشکند، سیگنال ورود صادر می‌کند.
 • زمانی که ۷۰ را به سمت پایین بشکند، سیگنال خروج می‌دهد.

پس با بررسی دقیق این اندیکاتور، می‌توانیم به راحتی نوسانگیری کنیم.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

 • زمانی که RSI خط ۳۰ را به سمت بالا شکسته است، سیگنال خرید صادر کرده و اگر خرید می‌کردیم، می‌توانستیم سود خوبی به دست بیاوریم.
 • زمانی که این اندیکاتور خط ۷۰ را به سمت پایین شکسته است، سهام شروع به ریزش کرده و موقعیت فروش بوده است.

پس، به راحتی با این اندیکاتور، ‌می‌توانیم در بازار نوسان گیری کنیم.

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

۲٫ نوسان گیری با اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است. در واقع، تمامی استراتژی معاملاتی اندیکاتور MFI با RSI یکی است.

 • در اندیکاتور MFI، زمانی که قیمت خط ۳۰ را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید دریافت کرده‌ایم.
 • زمانی که قیمت خط ۷۰ را به سمت پایین قطع کند، سیگنال خروج دریافت کرده‌ایم.

شما می‌توانید در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته، با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

۳٫ نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک

از اندیکاتور‌های نوسانگر محبوب برای نوسان ‌گیری، اندیکاتور استوکاستیک است. به این دلیل که:

 • سیگنال دقیقی صادر می‌کند.
 • قدرت شتاب کندل‌ها را محاسبه می‌کند.

زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در یک روند صعودی کاهش شتاب و کاهش قدرت کندل‌ها را نشان دهد، نشانه‌ای از کم شدن قدرت روند صعودی سهام است.

زمانی اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها که مووینگ (خط قرمز) به همراه استوکاستیک در زیر ۲۰ قرار می‌گیرند و استوکاستیک موینگ ما را به سمت بالا قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

به یاد داشته باشید که برای نوسان گیری، حتما باید در زیر ۲۰، استوکاستیک مووینگ را قطع کند؛ در غیر این صورت سیگنال خرید صادر نشده است.

همان‌طور که در سهام کسرا مشاهده می‌کنید:

 • هر زمان که استوکاستیک در زیر ۲۰ مووینگ خود را به سمت بالا قطع کرده است، سیگنال خرید بوده و سهام رشد داشته است.
 • برای سیگنال فروش یا همان سیگنال خروج در نوسانگیری، زمانی که استوک، مووینگ خود را بالای ۸۰ به سمت پایین قطع می‌کند، سیگنال خروج است و باید از سهام خارج شویم.

۴٫ نوسان گیری با اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از قوی‌ترین اندیکاتور‌های نوسان‌ گر در بازار سرمایه است. این اندیکاتور، میانگین حرکت دو مووینگ با دوره تناوب ۱۲،۲۶ است. برای نوسان گیری با اندیکاتور Macd باید به میله‌های مکدی و مووینگ موجود در میله‌ها، توجه کنیم.

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور مکدی

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور مکدی را با مووینگ اوریج موجود در مکدی انجام می‌دهیم.

 • اگر مکدی اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها دره ساخته باشد و مووینگ داخل مکدی از آن خارج شود، نشان‌دهنده کم شدن شتاب ریزش بازار است و سیگنال خرید صادر شده است.
 • زمانی که مکدی قله ساخته است و مووینگ اوریج از قله خارج شود، نشان‌دهنده‌ کم شدن طول میله‌های مکدی است و سیگنال فروش و خروج از سهم را برای ما صادر کرده است.

پیشنهاد فرانش به شما

سیگنال نوسان گیری روزانه

برای دریافت سیگنال نوسان گیری روزانه در بورس، می‌توانید در کانال تلگرامی tahlil535@ عضو شوید.

در این کانال تلگرامی، سیگنال‌های زیر به شما داده می‌شود:

 • سیگنال نوسانی روزانه
 • سیگنال میان مدت
 • سیگنال بلند مدت

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی

پیشنهاد فرانش به شما

فیلترهای نوسان گیری در بورس

فیلتر‌های نوسان گیری در بورس، به ما کمک می‌کند تا سهام مد نظر خود را در بین تمامی بازارها به دست بیاوریم. فیلتر نوسان گیری بهترین موقعیت را برای ما فراهم می‌کند.

از جمله فیلتر‌های نوسان گیری که بسیار جذاب است، فیلتر سهام نزدیک به صف خرید است.

(po1)= (tmax)-1&& (pd1)کافیست فیلتر بالا را در دیدبان بورس فعال کنیم؛ تا سهم‌هایی را که نزدیک صف خرید است را برای ما پیدا کند. این فیلتر را باید در ساعات آخر بازار استفاده کنیم و سهامی که نزدیک به صف خرید است یا صف خرید سبکی دارد را بخریم و در روز‌های آینده، سهام را به فروش برسانیم.

جمع بندی

در این مقاله سعی داشتیم تمامی نکاتی را که به شما کمک می‌کند بتوانید در بازار سرمایه نوسان گیری کنید، آموزش دهیم.

 • آموختیم که نوسان گیری چیست و چگونه از آن سود کسب کنیم؟
 • چرا در بازار سرمایه نوسان گیری می‌کنیم؟
 • بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری را شناختیم (۴ اندیکاتور برتر + چگونگی دریافت سیگنال خرید و فروش از آن‌ها).
 • یکی از بهترین فیلترهای نوسان گیری و روش استفاده از آن را کامل آموزش دادیم.

پیشنهاد فرانش برای یادگیری بورس

شما می‌توانید در دوره آموزش جامع تابلوخوانی، نوسان گیری با تابلوخوانی را یاد بگیرید و با استفاده از آن در بازار بورس، سود کسب کنید. این دوره، توسط آقای مرتضی علی یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش، تدریس می‌شود.

5 تقویم اقتصادی فارکس برتر ✔️ فارکس فکتوری فارسی

جنگ بین تکنیکالیست ها و فاندامنتالیست ها همیشه بوده و خواهد بود اما در لزوم استفاده از تقویم اقتصادی فارکس هیچ جنگی وجود ندارد. میتوان به قطع گفت که تریدرها به خصوص کوتاه مدت هایشان باید زمان انتشار اخبار اقتصادی را بدانند. افزایش اسپردها در زمان انتشار اخبار و همچنین اسلیپیج در نوسانات شدید دلیل این موضوع است. ما در این مقاله به 5 سایت شامل تقویم فارکس خواهیم پرداخت. اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد اخبار مهم و تاثیرات آنها داشته باشید به مقالات آموزش فارکس سایت ما مراجعه کنید. همچنین در مقاله مقایسه بهترین بروکر فارکس می توانید بروکر با کمترین اسپرد و کمترین اسلیپیج را بیابید.

اگر به طولانی شدن مطلب علاقه ای ندارید و صرفا می خواهید نگاهی بر اخبار اقتصادی هفته بیندازید ، تقویم زیر که به ساعت ایران است مناسب شماست.

فهرست مطالب

1- تقویم اقتصادی فارکس فکتوری فارسی

از فارکس فکتوری شروع می کنم. نه به این دلیل که بهترین تقویم اقتصادی فارکس هست! بلکه به این خاطر که با آن خاطرات خوش و ناخوش زیادی دارم (حداقل 10 سال بود که تخصصی نیوز تریدینگ می کردم). سایت فارکس فکتوری در سال 2004 با یک تالار گفتمان فارکس کار خود را شروع کرد. یک سال بعد تقویم فارکس را اضافه کرد که به خاطر کاربرپسند بودن و دقتش به سرعت محبوب شد. من در سال 2006 در این سایت عضو شدم و واقعا در آن سال ها یکه تازی می کرد.

تقویم اقتصادی فارکس فکتوری فارسی

و اما بپردازیم به مزایا و معایب این تقویم:

رابط کاربری

فارکس فکتوری به نظر من خیلی کاربر پسند و در عین حال مینیمال هست. البته یکمقدار این حسی سلیقه ای هست و شاید بر می گردد به اینکه 16 ساله که بهش عادت کردم.

اطلاعات اخبار و اعداد و ارقام منتشر شده دقیق و قابل اتکاست. عدد قبلی، پیش بینی و عدد واقعی را می توانید در جدول ببینید. همچنین اگر بازبینی در عدد قبلی شده باشد آن را هم خواهید دید. برای راحتی کاربر اگر عدد واقعی بهتر از پیشبینی اعلام شود با رنگ سیز و اگر بدتر از پیشبینی اعلام شود با رنگ قرمز مشخص می شود.

نمایی از تقویم اقتصادی فارکس فکتوری

ساعت تقویم

برای راحتی کاربر با ساعت مرورگر سینک می شود. برای تایید این مورد به ساعتی که در اولین ردیف تقویم نمایش داده شده است دقت کنید، اگر با ساعت شما یکی بود به این معناست که کل تقویم با ساعت محلی شما تنظیم شده است. اگر اختلاف داشت کافی است روی ساعت کلیک کنید و آن را تنظیم کنید.

آپدیت خودکار

متاسفانه فارکس فکتوری به صورت خودکار آپدیت نمی شود و برای دیدن نتیجه خبر باید صفحه را رفرش کنید. در تایم خبر یک دکمه در قسمت عدد واقعی ظاهر می شود که به جای رفرش کردن کل صفحه می توانید روی آن کلیک کنید تا به محض اینکه نتیجه خبر دریافت شد برای شما نمایش داده شود.

امکان ست کردن آلارم

این امکان را دارید که انتخاب کنید برای خبر مورد نظرتان آلارم دریافت کنید. که به صورت ایمیل و نوتیفیکشن در مرورگر ارسال می شود. برای دریافت ایمیل باید آدرس ایمیل خود را تایید کرده باشید. برای دریافت نوتیفیکیشن هم باید مجوز آن را بدهید.

فارکس فکتوری فارسی

متاسفانه فارکس فکتوری از زبان فارسی پشتیبانی نمی کند. البته به نظر نمی آید که موضوع مهمی هم باشد. اگر تکنیکالیست هستید و صرفا برای مدیریت ریسک خود مایلید زمان اخبار را بدانید که توضیح و تفسیر خبر چندان مهم نیست. اگر فاندامنتالیست هستید هم که طبیعتا نیازی به ترجمه ندارید.

2- تقویم اقتصادی فارکس FxStreet

یکی از سایت های قدیمی فعال در زمینه اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای مالی است که دارای تقویم اقتصادی قویی است.

رابط کاربری

از حیث کاربر پسند بودن شخصا خیلی تمایلی به FxStreet ندارم. شاید به این دلیل که عرض تقویمش کم است و همه چیز تو در تو شده است. احتمالا اگر مدت کوتاهی از آن استفاده کنید به آن عادت کنید.

در تقویم این سایت علاوه بر اطلاعات عدد قبلی، پیش بینی و عدد واقعی یک ستون تحت عنوان Dev هم وجود دارد که اختلاف عدد واقعی با پشبینی را نشان می دهد. این عدد در سرعت تصمیم گیری دوستانی که مایلند بر اساس نتیجه اخبار ترید کنند تاثیرگذار خواهد بود.

تقویم اقتصادی فارکس - FxStreet

ساعت تقویم

ساعت تقویم به طور خودکار با ساعت مرورگر شما ست می شود. البته این مساله برای من کمی زمان اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها برد. زمانی که تقویم سینک شود می توانید بالای جدول آن، ساعت را ببینید و با ساعت محلی خود مطابقت دهید. در صورتی که اختلاف داشت می توانید آن را تنظیم کنید و تغییر دهید.

آپدیت خودکار

یکی از مزیت های تقویم Fx Street این است که اعداد واقعی را به طور خودکار در جدول به روز می کند. همچنین در نزدیکی های تایم خبر، ساعت را به صورت دقیقه ای که مانده تا اعلام خبر نمایش می دهد. مثلا 14 دقیقه به خبر و تا رسیدن به تایم خبر این عدد مرتب آپدیت می شود.

امکان ست کردن آلارم

با کلیک کردن روی زنگوله مقابل هر خبر می توانید آلارم دریافت کنید. این آلارم 30 دقیقه قبل از خبر و بلافاصله در لحظه انتشار خبر برای شما ارسال می شود. امکان ست کردن آلارم فقط برای کاربرانی که درسایت لاگین کردند وجود دارد. همچنین باید اجازه ارسال نوتیفیکیشن را به سایت بدهید.

3- تقویم اقتصادی فارکس DailyFx

یکی دیگر از قدیمی ترین سایت هایی که تقویم اقتصادی فارکس ارائه می دهد DailyFx است. در سال های دور جزو سایتهای پر مراجعه در ایران بود. به همین دلیل اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها هم فیلتر شد و هنوز هم برای استفاده از آن باید آی پی غیر از ایران استفاده کنید.

رابط کاربری

از حیث رابط کاربری DailyFx سعی کرده که متفاوت باشد. البته موفق هم بوده است و رابط کاربری خوبی دارد. البته این به شما بستگی دارد که آیا با آن ارتباط بگیرید یا نه؟! مقدار عدد قبلی، پیش بینی و عدد واقعی در تقویم به راحتی قابل روئیت هست. کشور و منطقه جغرافیایی مربوط به خبر و درجه اهمیت آن به وضوح نمایش داده شده است.

تقویم اقتصادی فارکس DailyFx

ساعت تقویم

ساعت تقویم در DailyFx به طور خودکار با ساعت مرورگر شما تنظیم می شود. بنابر این شما ساعت اخبار را به تایم محلی خود می بینید. اگر به قسمت بالای تقویم بروید Time Zone تقویم نوشته شده است و اگر به هر دلیلی درست تنظیم نشده بود می توانید آن را تغییر دهید. تایم زون ایران در پاییز و زمستان +3:30 GMT است. در بهار و تابستان +4:30 GMT است.

آپدیت خودکار

در DailyFx نتیجه اخبار به طور خودکار در تقویم آپدیت می شود. اتفاقا در مقایسه ای که من کردم یکی از سریعترین ها هم هست. یک مزیت این تقویم این هست که برای تک تک ردیف ها لیبل Previous , Forecast و Actual قرار دارد که به راحتی می توانید تصمیم گیری کنید.

امکان ست کردن آلارم

متاسفانه در DailyFx امکان ست کردن آلارم روی اخبار وجود ندارد. از طرفی تایم باقی مانده به خبر رو هم نشان نمی دهد. هر چند که اینها خیلی موارد مهمی نیستند ولی خوب به هر حال به نوعی مزیت محسوب می شوند.

4- تقویم اقتصادی MyFxBook

سایت MyFxBook اولین شبکه اجتماعی برای تریدرهای فارکس با قابلیت اتصال از طریق حساب های معاملاتی را ایجاد کرد. از جمله ابزاری که در این سایت در اختیار کاربران قرار گرفته است تقویم اقتصادی فارکس است. متاسفانه به دلیل فعالیت تخصصی در زمینه فارکس این سایت فیلتر هست.

رابط کاربری

شکل ظاهری تقویم Myfxbook در عین اینکه تا حدودی شبیه سایر سایت هاست ولی سعی شده مقداری متفاوت و کاربر پسند تر باشد. عرض مناسب تقویم باعث می شود که به راحتی خبر، ساعت آن و اعداد قبلی، پیشبینی و واقعی در دسترس باشد. اولین خبر پیش رو با تغییر رنگ به راحتی قابل تشخیص است.

ساعت تقویم

ساعت تقویم در Myfxbook نیز به صورت خودکار با ساعت مرورگر شما سینک می شود. در گوشه بالا سمت راست می توانید ساعت را چک کنید و اگر اختلاف داشت آن را تنظیم کنید. وقتی یاد 10-15 سال پیش می افتم که برای تنظیم ساعت ایران با ساعت تقویم ها چه مشکلاتی داشتیم به حال تریدرهای جدید غبطه می خورم 😉

آپدیت خودکار

در Myfxbook متاسفانه نتیجه اخبار به طور خودکار آپدیت نمی شود. برای اینکه نتیجه خبر را ببینید مجبور هستید که صفحه را رفرش کنید. مشکلی که وجود دارد این است که در این سایت نسبت به بقیه تقویم ها نتیجه دیرتر اعلام می شود.

امکان ست کردن آلارم

شما می توانید با کلیک کردن زنگوله جلوی هر خبر آلارم ست کنید. توجه داشته باشید که مثل سایر تقویم ها باید در سایت ثبت نام کرده باشید تا آلارم عمل کند. البته این ثبت نام رایگان است. در تقویم Myfxbook یک فیلد بیشتر از سایر تقویم ها می بینید که Time Left هست و زمان باقیمانده به خبر را نشان میدهد. یک دقیقه مانده به خبر ردیف مربوط به خبر چشمک زن می شود که جالب و هیجان انگیز است.

5- تقویم اقتصادی فارکس MQL5.com

اگر فارکس کار هستید حتما با متاتریدر آشنا هستید. سایت MQL5.com توسط شرکت متاکوتز که تولید کننده متاست ایجاد شده است. در این سایت خدمات مختلفی از جمله تالار گفتمان ، سیگنال ، انواع اکسپرت و اندیکاتور و همچنین مستندات کدهای MQL5 ارئه می شود. یکی از بخش های آن تقویم اقتصادی فارکس است که در ادامه اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها به آن می پردازیم.

رابط کاربری

شکل ظاهری تقویم MQL5 بسیار ساده و معمولی است. اخبار ارزها و کشورهای متعددی را پوشش می دهد. اعداد قبلی، پیش بینی و عدد واقعی هر خبر در تقویم قابل مشاهد است. علاوه بر این تقویم قابلیت سفارشی سازی خوبی دارد. از جمله اینکه می توانید اخبار اقتصادی یک کشور خاص را دنبال کنید و در کنار آن دورنمایی از شاخص های اقتصادی مربوط به آن کشور را نیز ببینید.

ساعت تقویم

خوشبختانه ساعت تقویم MQL5 هم به صورت خودکار با ساعت مرورگر شما ست می شود. برای اینکه مطمئن شوید ساعت تقویم همان تقویم شماست، بالا سمت چپ کنار Time ساعت را چک کنید. اگر با ساعت محلی شما متفاوت بود می توانید روی آن کلیک کنید و تنظیمش کنید.

آپدیت خودکار

هرچند مثل برخی دیگر از تقویم ها زمان مانده تا اعلام خبر را نشان نمی دهد، اما به طور خودکار نتیجه خبر را در تقویم منعکس می کند. شما نیازی به رفرش کردن صفحه برای دیدن عدد واقعی گزارش اقتصادی ندارید. اتفاقا سرعت آپدیت هم مناسب است و از برخی دیگر تقویم ها بهتر است.

امکان ست کردن آلارم

متاسفانه اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها امکان ست کردن آلارم برای تقویم MQL5 وجود ندارد. اما این سایت اپ موبایلی با عنوان Tradays دارد که با دانلود و نصب آن در گوشی های آیفون و اندروید می توانید 500 شاخص اقتصادی، توضیحات و تاریخچه آنها را داشته باشید. همچنین می توانید برای اخبار پیش رو در این اپلیکیش آلارم تنظیم کنید.

نحوه استفاده از تقویم اقتصادی فارکس

خوشبختانه سبک و سیاق انتشار اخبار و نتایج آن در تمام تقویم های اقتصادی فارکس به یک صورت است. به همین خاطر توضیحاتی که اینجا می دهیم در تمام آنها قابل استفاده است.

اطلاعاتی که در تمام تقویم ها وجود دارد:

 1. ساعت انتشار: که همانطور که مشخص است ساعت انتشار داده را نشان می دهد. حتما دقت کنید که منطقه زمانی ساعت تقویم با شما یکی باشد.
 2. عنوان خبر و داده اقتصادی سیاسی: مثل آمار اشتغال و یا نرخ بهر
 3. عدد قبلی: که نشان دهنده این است که در دوره قبلی این گزارش چه عددی اعلام شده است.
 4. پیشبینی برای عدد فعلی: نشان دهند میانگینی از پیشبینی چند اقتصاد دان برای این گزارش است.
 5. عدد واقعی: عدد حقیقی مربوط به این داده اقتصادی که بعد از تایم انتشار خبر اعلام می شود.

چیزی که در زمان انتشار خبر تاثیر گذار است دو عدد پیشبینی و عدد واقعی است. هر چه این دو عدد به هم نزدیک باشند نوسان کمتری در نمودار می بینید. اما اگر این دو عدد با هم اخلاف زیادی داشته باشند نوسانات شدیدی در نمودار خواهید دید.

فرض کنید زمان انتشار خبر نرخ بهره بانکی در ایالات متحده آمریکاست. عدد قبلی برای این عدد 1.5 درصد، پیشبینی برای عدد فعلی هم 1.75 درصد است. اگر عدد واقعی 1.75 اعلام شود نوسانات نمودار کم خواهد بود. اما اگر بر خلاف چیزی که انتظار می رود نرخ بهره 2.0 درصد یا 1.5 درصد اعلام شود بازار به شدت پر نوسانی را شاهد خواهیم بود.

اینها اصول اولیه برای استفاده از یک تقویم اقتصادی فارکس است که بدون دانستن اینها عملا چیزی خاصی دستگیر شما نمی شود.

در تقویم اقتصادی فارکس به چه خبرهایی اهمیت دهیم؟

به هر حال تمام ما اقتصاد دان نیستیم و از دانش فاندامنتال اطلاعات کافی نداریم. اما برای اینکه اخبار اقتصادی ما را ضربه فنی نکنند مقدار کمی اطلاعات می تواند کمک حال ما باشد.

در تقویم اقتصادی فارکس دنبال خبرهای زیر به عنوان خبرهای پر اهمیت باشید:

 • نرخ بهره یا Interest Rate
 • آمار اشتغال یا Employment change که در آمریکا به اسم NFP در اولین جمعه هر ماه اعلام می شود.
 • شاخص تولید ناخالص ملی یا GDP
 • نرخ تورم یا CPI
 • شاخص خرده فروشی یا Retail Sales

تقویم اقتصادی فارکس

اینها چند مورد از شاخص های و داده های مهم اقتصادی هستند که در هر تقویم اقتصادی فارکس چندتایی از اینها را در یک هفته برای کشورهای مختلف دنیا خواهید یافت. هرچند که بیشترین اهمیت را داده های آمریکا دارد اما شاخص های اقتصادی بالا در انگلیس، اروپا، استرالیا ، کانادا و نیوزلند هم اهمیت دارند.

در بین دهها تقویم اقتصادی که وجود دارد سه تقویم فارکس فکتوری ، DailyFx و MQL5 جزو بهترین ها هستند. ظاهرا کاربر پسند و اطلاعات کاملی در این تقویم های اقتصادی می توانید ببینید.

فارکس فکتوری یکی از محبوب ترین تقویم های فارکس است. متاسفانه این سایت از زبان فارسی پشتیبانی نمی کند و فارکس فکتوری فارسی نداریم. ما در این مقاله 5 تقویم اقتصادی برتر دنیا را معرفی می کنیم تا به راحتی بتوانید از آنها استفاده کنید.

خوشبختانه تقویم های امروزی اکثرا قابلیت تنظیم خودکار با ساعت محلی کاربر را دارند. در این مقاله چند مورد از این تقویم ها را معرفی کردیم.

بله در اکثر تقویم ها می توانید تعیین کنید که اخبار اقتصادی مربوط به چه کشور و یا چه ارزی به شما نمایش داده شود. از جمله تقویم MQL5.com و DailyFx این قابلیت را دارند.

اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها

کانال ویدیوهای آموزشی پرشین کریپتو

کانال انجمن پرشین کریپتو
@persiancrypto

About
Platform

آموزش اندیکاتورهای MACD و RSI

و اندیکاتور macd و rsi در گروه اندیکاتورهای محبوب و کاربردی پلت فرم های تحلیلی میباشند که تکنیکالیست های زیادی از آنها در تحلیل خود استفاده می کنند. این مجموعه ویدئوها توسط آقای بهزاد صمدی تهیه شده که امید واریم برای شما عزیزان مفید باشد.

1 - آموزش تحلیل تکنیکال با رضا گلشاهیان ( #تحلیل_تکنیکال ، #گلشاهیان )

2 - آموزش الیوت به سبک ماینر با دکتر بهزاد بهزادی ( #بهزادی ، #الیوت )

3 - فیلم آموزشی فارسی چنگال اندرو از وحید درزی ( #درزی ، #چنگال_اندرو )

4 - ویدئو آموزشهای فارسی ایچیموکو با کریس ( #ایچیموکو ، #کریس )

5 - ویدئو آموزشی تحلیل زمانی نیما آزادی ( #تحلیل_زمانی ، #نیما_آزادی )

6 - هنر ترید در کارکشن ها از بابک چابک ( #هنر_ترید ، #بابک_چابک )

7 - آموزش کندل استیک از آقای علیرضا زارع ( #کندل_استیک ، #علیرضا_زارع )

8 - آموزش معامله گری در گپ های قیمتی ( #گپ_قیمتی ، #علیرضا_زارع )

9 - آموزش استراتژی معامله بر اساس پین بارها ( #پین_بارها ، #علیرضا_زارع )

10 - آموزش پرایس اکشن به زبان فارسی با جیک ( #پرایس_اکشن ، #جیک )

11 - آموزش فیبوناچی با فرشاد شبانکاره ( #فیبوناچی ، #فرشاد_شبانکاره )

12 - آموزش اندیکاتورهای MACD و RSI ( #بهزاد_صمدی ،#rsi ، #macd )

13 - آموزش تحلیل تکنیکال با حامد مددی ( #حامد_مددی ،#تحلیل_تکنیکال )

14 - آموزش تحلیل تکنیکال با نیما آزادی ( #نیما_آزادی ،#تحلیل_تکنیکال )

16 - آموزش چنگال اندروز (Andrews Pitchfork) ( #چنگال_اندروز )

17 - آموزشی فارسی چنگال اندرو از وحید درزی ( #چنگال_اندروز ، #وحید_درزی )

19 - آموزش نرم افزار داینامیک تریدر از بابک چابک ( #داینامیک_تریدر ، #بابک_چابک )

20 - آموزش ویدئویی امواج الیوت با فرشاد شبانکاره (#امواج_الیوت، #فرشاد_شبانکاره)

22 - آموزش فیبوناچی با محسن اسلامی ( #امواج_الیوت ، #وحید )

23 - مجموعه آموزش الگوهای هارمونیک ( #الگوهای_هارمونیک )

24 - آموزش الگوهای هارمونیک با فرشاد شبانکاره ( #الگوهای_هارمونیک ، #فرشاد_شبانکاره )

25 - آموزش الگوهای هارمونیک با پویا قنبرپور ( #الگوهای_هارمونیک ، #پویا_قنبرپور )

26 - آموزش ایچیموکو با اشکان منتخب ( #ایچیموکو ، #اشکان_منتخب )

27 - آموزش تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب ( #تحلیل_تکنیکال ، #اشکان_منتخب )

لازم به ذکر هستش این آموزش ها از سایت فراچارت در این کانال قرارداده شده

با جستجوی تگ های قرار داده شده میتونید به ابتدای آموزش ها دسترسی پیدا کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.