دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود


ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ.

ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺕ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ . ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﻗﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .

ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﺐ ﺳﻮﺩ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮﻝ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻣﺜﻞ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺳﻮﺩ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ‏( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ‏) ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ‌ ﺷﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺁﺗﯽ . ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺎﻡ، ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .

5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

بر اساس داده‌های زنجیره‌ای Glassnode، بهبود قیمت بیت‌کوین ناشی از تقاضا در بازارهای نقدی بوده است که احتمالاً خریداران را تشویق می کند زیرا تاریخ نشان می دهد که تقاضای بازار اسپات منجر به افزایش پایداری می شود.
یکی دیگر از نشانه های مثبت تقاضای قوی، صندوق قابل معامله در بورس ProShares Strategy بیت کوین (BITO) در دو هفته گذشته است.

در کنار بیت کوین، فضای گسترده تر ارزهای دیجیتال نیز سرمایه گذاران را جذب می کند. به گفته شرکت تحقیقاتی Fundstrat، خریداران سرمایه گذاری خطرپذیر 4 میلیارد دلار در سه هفته آخر فوریه(اواخر بهمن و اوایل اسفند 1400) به فضای کریپتو وارد کردند.
آیا خریداران می‌توانند مومنتوم را حفظ کنند و روند افزایش قیمت بیت‌کوین و آلتکوین‌ها را افزایش دهند؟ بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر که ممکن است در کوتاه مدت بهتر عمل کنند را مطالعه کنیم.

BTC/USDT
کندل بیت کوین در 25 مارس(۵ فروردین) نشان می دهد که خرس ها(فروشندگان) از مقاومت بالای 45400 دلار دفاع می کنند. یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها(خریداران) با عجله پوزیشن های خود را نمی بندند.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه (42025 دلار) افزایش یافته است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می دهد گاوها قدرت دارند. اگر خریداران قیمت را به بالای 45400 دلار برسانند، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند تا خط مقاومت کانال صعودی افزایش یابد.
این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، جفت ارز می تواند به سطح روانی در 50000 دلار برسد.
برخلاف این فرض، اگر قیمت از 45,400 دلار کاهش یابد، خرس ها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به حمایت قوی در 42,594 دلار بکشند. این یک سطح مهم است که باید از جنبه نزولی آن را تماشا کرد، زیرا اگر گاوها آن را به سمت حمایت برگردانند، احتمال شکست بالای 45400 دلار افزایش می‌یابد.

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 1 300x187 - 5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت به دلیل مقاومت کاهش یافته است اما گاوها اجازه ندادند این جفت ارز به زیر 20-EMA بشکند. این نشان می دهد که معامله گران با هر کاهش جزئی خرید می کنند.
افزایش میانگین متحرک و RSI نزدیک به منطقه خرید بیش از حد نشان می دهد که مسیر به سمت صعود است. این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت باطل می شود اگر قیمت شکسته شود و زیر 20-EMA باقی بماند. در این صورت، جفت ارز ممکن است به 42594 دلار کاهش یابد.

۲۲۲۲۲۲۲۲ 300x188 - 5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

ADA/USDT
کاردانو(ADA) در چند روز گذشته بالای سطح بحرانی 1 دلار حفظ شده است. این نشان می‌دهد که گاوهایی ممکن است در سطوح پایین‌تر خرید کرده باشند، سیو سود نمی‌کنند، زیرا انتظار دارند بهبودی یا ریکاوری ادامه یابد.
میانگین های متحرک یک تقاطع صعودی را تکمیل کرده اند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان می دهد گاوها قدرت بیشتری دارند. اگر خریداران قیمت را به بالای 1.26 دلار ببرند و حفظ کنند، حرکت صعودی ممکن است افزایش یابد و جفت ارز ADA/USDT می تواند به مقاومت بحرانی بعدی در 1.60 دلار برسد.
از طرف دیگر، اگر قیمت از 1.26 دلار کاهش یابد اما از 1 دلار بازگردد، این نشان می‌دهد که ممکن است این جفت ارز برای چند روز دیگر در محدوده بین دو سطح باقی بماند. خرس ها باید قیمت را زیر میانگین های متحرک حفظ کنند تا دیدگاه صعودی را باطل کنند.

۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 300x187 - 5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها به شدت از مقاومت بالای 1.20 دلار دفاع می کنند، اما یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها اجازه نداده اند قیمت زیر 20-EMA باقی بماند. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد تا مقاومت 1.20 دلار را برطرف کرده و این جفت ارز را به 1.26 دلار برسانند.
از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، نشان می دهد که حرکت صعودی ضعیف شده است. سپس این جفت ارز می تواند به تدریج به سمت حمایت قوی در 1 دلار کاهش یابد.

۴۴۴۴۴۴۴۴ 1 300x187 - 5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

AXS/USDT
اکسی اینفینیتی(AXS) در چند روز گذشته بین 72 تا 44 دلار معامله شده است. خریداران در 25 مارس(5 فروردین) قیمت را به بالای مقاومت بردند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می دهد که خرس ها با قدرت از این سطح دفاع می کنند.
میانگین‌های متحرک یک تقاطع صعودی را تکمیل کرده‌اند دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده مزیت برای خریداران است.
اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد یا از متحرک نمایی 20 روزه (56 دلار) بازگردد، گاوها دوباره سعی می کنند جفت ارز AXS/USDT را به بالای 72 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، حرکت صعودی ممکن است شتاب بیشتری بگیرد و جفت ارز ممکن است تا 100 دلار افزایش یابد.
اگر قیمت به زیر متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه مثبت باطل می شود و می تواند این جفت ارز را برای چند روز دیگر در حالت رنج(range) نگه دارد.

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ 300x186 - 5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که گاوها قیمت را به بالای مقاومت 72 دلار رساندند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این ممکن است باعث سیو سود توسط معامله گران کوتاه مدت شده باشد که قیمت را به زیر 20-EMA کشاند.
اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 68 دلار برسد، نشان دهنده انباشت در کف های قیمتی است. خریداران سپس سعی می کنند مقاومت را با قیمت 72 دلار از بین ببرند و حرکت جدیدی را شروع کنند.
برخلاف این فرض، اگر قیمت زیر 20-EMA باقی بماند، اصلاح می تواند تا میانگین متحرک 50 ساده گسترش یابد.

۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ 300x181 - 5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

LINK/USDT
چین لینک (LINK) در چند ماه گذشته در محدوده رنجی بین 13 تا 36 دلار معامله می‌شود. اگرچه خرس‌ها قیمت را به زیر سطح حمایت بردند، اما نتوانستند این شکست را حفظ کنند. این نشان می دهد که بازارها سطوح پایین تر را رد کرده اند.
میانگین های متحرک یک تقاطع صعودی را تکمیل کرده اند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می دهد خریداران قدرت بیشتری دارند. ممکن است رالی در خط روند نزولی با مقاومت روبرو شود، اما اگر از این مانع عبور کرد، جفت ارز LINK/USDT می تواند تا 20 دلار افزایش یابد.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، میانگین های متحرک احتمالاً به عنوان حمایت قوی عمل می کنند. اگر قیمت از آن بازگردد، احتمال شکست بالای خط روند نزولی می تواند افزایش یابد. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک بکشند، این دیدگاه مثبت باطل می‌شود که می تواند درها را برای کاهش احتمالی تا 13 دلار باز کند.

۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ 300x184 - 5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

خرس‌ها دفاعی قوی در قیمت 16.50 دلار دارند، اما یک نکته مثبت جزئی این است که خریداران اجازه نداده‌اند قیمت به زیر 50-SMA برود. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد یا از میانگین های متحرک بازگردد، گاوها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به بالای 16.50 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز می تواند تا 17.50 دلار افزایش یابد.
بر خلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 50-SMA بشکند، نشان می دهد که خریداران کوتاه مدت ممکن است موقعیت های خود را ببندند. یک حمایت جزئی در 15 دلار وجود دارد، اما در صورت شکست، این جفت ارز می تواند تا 14 دلار کاهش یابد.

۸۸۸۸۸۸۸۸ 300x184 - 5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

FTT/USDT
توکن صرافی اف تی ایکس(FTT) در 24 مارس(4 فروردین) شکست و بالای 49 دلار بسته شد و یک الگوی مثلث صعودی را تکمیل کرد. اگرچه خریداران در 25 مارس(5 فروردین) قیمت را به بالای مقاومت روانی 50 دلار رساندند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.
این نشان می دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده اند و به فروش خود در سطوح بالاتر ادامه می دهند. خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 49 دلار برگردانند و حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، خریدارانی که در شکست مثلث خرید کردند، متضرر می شوند که می تواند جفت ارز FTT/USDT را به متحرک نمایی 20 روزه (45 دلار) برساند.
اگر قیمت از این سطح بازگردد، خریداران دوباره سعی می‌کنند منطقه مقاومت را بین 49 تا 52 دلار را رد کنند و حرکت صعودی را از سر بگیرند.
برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کند، نشان می‌دهد که خرس‌ها در تلاش برای بازگشت قوی هستند. شکستن و بسته شدن زیر خط روند صعودی مثلث، الگوی صعودی را باطل می کند و ممکن است جفت ارز به 39 دلار کاهش یابد.

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 300x190 - 5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

رالی بالای 51 دلار، RSI را به عمق منطقه ای که بیش از حد خرید شده بود، سوق داد. معمولاً چنین حرکاتی با تصحیح یا تثبیت شدید دنبال می شود. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 49 دلار برسانند، این جفت ارز می‌تواند تا 50-SMA کاهش یابد.
اگر قیمت از این سطح بازگردد، خریداران دوباره سعی خواهند کرد جفت ارز را به بالای 52 دلار برسانند و حرکت صعودی را از سر بگیرند. از سوی دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 50-SMA بکشند، فروش می‌تواند تشدید شود و این جفت ارز ممکن است تا 45 دلار کاهش یابد.

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس چیست؟

سرمایه گذاری بلند مدت،کارشناسان بازار سرمایه در اکثر مواقع به افراد پیشنهاد می کنند تا با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری کنند و از نوسانات کوتاه مدت در بورس چشم پوشی کنند. اکثر افرادی که با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری کرده اند بازدهی قابل قبولی هم به دست آورده اند مگر اینکه در انتخاب سهام مناسب اشتباه کرده باشند. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی اصول موفقیت و سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بپردازیم.

اصولی برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

انتخاب سهام مناسب و سرمایه گذاری بلند مدت در بورس میتواند سود زیادی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد. البته سرمایه گذاری بلند مدت اصولی دارد در ادامه به بررسی 7 اصل سرمایه گذاری بلند مدت در بورس بپردازیم:

اصل اول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

اولین و مهم ترین اصل سرمایه گذاری بلند مدت در بورس این است که حتی در بهترین شرایط امکان دارد بنابر دلایلی مانند عدم دسترسی به اطلاعات نهانی قیمت سهم خریداری شده کاهش یابد و یا از میزان ارزش آن کم شود. بر این اساس در صورتی که فرد سرمایه گذار بصورت کوتاه مدت برنامه ریزی کند امکان دارد در این شرایط به اجبار از بازار خارج شود.

با این کار ضربه بزرگی به بازار بورس و حتی فرد سرمایه گذار چه از نظر مسائل مالی و چه از نظر اثرات روانی وارد می شود که در این وضعیت شخص سرمایه گذار تصمیمات عجولانه و نادرست میگیرد و در نهایت نتیجه مطلوبی نخواهند گرفت. اما با سرمایه گذاری بلند مدت در بورس دیگر استرس های ناشی از کاهش ارزش سرمایه در کوتاه مدت را نخواهید داشت و شخص سرمایه گذار به راحتی و آسودگی منتظر آینده خواهد ماند و دوره زمانی کوتاه مدت ضرورتی برای نقد کردن سرمایه شخص سرمایه گذار نمی بیند.

اصل دوم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

زمانی که جهت گیری بازار به سمت سرمایه های کوتاه مدت رود افراد برای کسب سود بیشتر به دنبال شرکتهایی میروند که نوسانات در آن بیشتر باشد تا بتوانند سود بیشتری دریافت کنند و همین موضوع باعث میشود که توجه افراد به شرکت های بزرگ و معتبر که پشتوانه مالی قابل قبولی هم دارند کمتر شود و شرکت های کوچکی که در برابر شرکتهای بزرگ حرفی برای گفتن ندارند به صورت مقطعی سودی حاصل کنند و بزرگ جلوه داده شوند.

اگر از دید دیگر این موضوع را بررسی کنیم با استقبال سرمایه گذاران از شرکت های کوچک و اعتبار کمتر، شرکت های معتبر هم مجبور به صرف وقت و سرمایه بیشتری برای حمایت در این بازار می شوند و از هدف اصلی خود که همان تامین نیازهای مردم در بازار کالا و خدمات دور خواهند شد دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود و در نهایت بدون اینکه خودشان دخالتی داشته باشند سهام شان ارزش واقعی خود را از دست میدهد و در نهایت به دلیل افزایش میزان نقدینگی در بازار بورس، بازارهای دیگر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و این مدل شرکت ها دو بازار خود را از دست خواهند داد. البته توجه فرمایید که مدیریت دو بازار کار بسیار سختی می باشد و جهت های بازار در هر یک از این دو، بر هم تاثیر گذار خواهند گذاشت. همچنین از دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود میان شرکت هایی که در کوتاه مدت بازدهی خوبی دارند قطعاً شرکت های خوبی هم وجود دارد که در هر حالت انتخاب آن ها طی بلند مدت سودآور میباشد.

اصل سوم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

عوامل مختلفی بر بازار بورس اثر خواهد گذاشت که یکی از آنها اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه می باشد. زمانی که اوضاع سیاسی اثرات بد و منفی بر روی بازار بورس بگذارد معمولا سهام هایی بیشترین تاثیر را می پذیرند که ارزش ذاتی کمتری دارند که اگر در این حالت شخص سرمایه گذار دید بلند مدت داشت سبب می شد که سهام هایی با ارزش ذاتی بیشتر را انتخاب نماید و نوسانات مقطعی، زیاد مورد توجه سرمایه گذار قرار نگیرد.

اصل چهارم دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

افرادی که به فکر نوسان گیری از بورس هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که در هر خرید و فروش از سرمایه شما مبلغی به عنوان مالیات سازمان و کارگزار کسر خواهد شد. البته اگر نظرتان بر این است که سرمایه گذاری با دید کوتاه مدت سود بیشتری را نصیب سرمایه گذاران میکند می توانید تعداد معاملات و درصد های پرداختی را باهم جمع کنید و همه شرایط نگه داشتن سهم در بلند مدت را هم بررسی کنید سپس این دو را باهم مقایسه کنید.

توجه داشته باشید با نگاه کوتاه مدت به بورس درگیری های روزانه و ریسک های تحمیلی به شما بیشتر خواهد شد و میزان آرامش در این شرایط کمتر می باشد.

اصل پنجم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

با توجه به اصل1 معمولاً وقتی تصمیم بلند مدت اخذ می شود سهام با ارزش افزوده مناسبی که در گذشته به دست آورده اند انتخاب میگردد و بطور معمول تغییرات موقتی و احتمالی در بورس بر روی این مدل شرکت ها تاثیرات بد و مخربی نخواهد داشت و به سادگی آسیب پذیر نیستند و معمولا حتی اگر صدمه دیده باشند در بلندمدت دوباره بهبود پیدا می کنند. بطور مثال تصور کنید شما روی سهامی برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده اید و مبنای تصمیم گیری تان فقط بازدهی روزانه و نوسان گیری بوده است و ارزش ذاتی و واقعی سهم را در نظر گرفته اید، بر این اساس تصمیمی هم برای فروش به موقع ندارید در صورتی که وضعیت تغییر کند و ارزش سهم کاهش یابد و صف فروش تشکیل شود حتی امکان نقد کردن آن هم با مشکل مواجه می شود که این وضعیت یعنی بدترین حالت برای سرمایه گذاری .

اصل ششم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

زمانی که شما شرکت هایی را با دید بلند مدت انتخاب می کنید یعنی دیگر تصمیم ندارید با این پول تا بلند مدت در جایی دیگر سرمایه گذاری کنید حالا در این میان شرایطی پیش می آید که شما در کوتاه مدت و یا میان مدت می توانید با سود مناسبی از بازار خارج شوید در این صورت شما با آرامش خیال اقدام به فروش سهام می کنید.

به بیان ساده تر شما میتوانید برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد و با آرامش و ریسک کمتر حتی در دوره های زمانی کوتاه تر مانند کوتاه مدت و میان مدت از بازار خارج شوید پس همیشه با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری کنید و در صورت صلاح دید در کوتاه مدت تصمیم به فروش بگیرید.

اصل هفتم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

به صورت اصولی ما سهامدار می شویم تا شرکت ها با پشتوانه دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود مالی سرمایه های کوچک به رشد و بقای خود ادامه دهند و به این منظور تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا سهامداران بیشتری از طریق سود حاصل از سرمایه گذاری و ارائه کالا و خدمات مورد پسند مشتری دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود جذب شوند.

تحلیل بیت کوین در تاریخ 22 فروردین 1401

تحلیل بیت کوین در تاریخ 22 فروردین 1401

بیت‌کوین (BTC) در بازه ی زمانی، ۵ تا ۸ آوریل از بالاترین قیمت خود یعنی ۴۷.۲۰۰ دلار به ۴۲.۱۰۰ دلار سقوط کرد. این ریزش نشان دهنده فروش احتمالی معامله گران کوتاه مدت بود، که به دنبال سیو سود سرمایه ی خود بودند. با این حال، در آخر هفته شاهد نوسان قیمت در یک محدوده کوچک هستیم که نشان می دهد عرضه و تقاضا در تعادل هستند.
اگر چه شاخص ترس و طمع کریپتو در منطقه ترس قرار دارد، نهنگ‌های بیت‌کوین در صرافی بیت‌ فینکس به خرید BTC ادامه دادند. جالب است بدانید که یک سرمایه‌ گذار بزرگ نیز به خرید روزانه ۱ میلیون دلار بیت‌ کوین در شرایط فعلی بازار ادامه داد و نهنگی به نام Terra از این موقعیت برای افزایش بیت کوین هایش، نهایت استفاده را نمود. علاوه بر این موارد بنیاد گارد لونا در هفته جاری، به کیف پولش ۴.۱۳۰ بیت‌ کوین اضافه کرد و مجموع دارایی خود را به ۳۹.۸۹۷/۹۸ بیت‌ کوین رساند.
در حال حاضر خریداران در حال تلاش برای حفظ میانگین قیمت ۵۰ روزه ۴۱.۹۳۰ دلار هستند. چنانچه گاو ها قیمت را بالاتر از میانگین ۲۰ روزه که ۴۴.۸۰۰ دلار است ببرند و حفظ کنند، ممکن است BTC برای چند روز بین میانگین ۵۰ روزه و میانگین ۲۰ روزه در نوسان باشد. در مقابل، یک جهش ضعیف از میانگین ۵۰ روزه نشان دهنده عدم خرید در سطوح فعلی است که فروشندگان سعی می‌کنند از این فرصت استفاده کنند و این رمز ارز را به زیر میانگین ۵۰ روزه ببرند. اگر آن ها موفق شوند، بیت کوین می تواند به سطح روانی ۴۰.۰۰۰ دلار سقوط کند و اگر این سطح نیز شکست بخورد، توقف بعدی ممکن است محدوده‌ی ۳۷.۰۰۰ دلاری باشد.

تحلیل بیت کوین


خط مشکی = میانگین ۲۰۰ روزه‌ ی قیمت بیت‌ کوین
خط بنفش = میانگین ۵۰ روزه‌ ی قیمت بیت‌ کوین
خط آبی‌کم‌ رنگ = میانگین ۲۰ روزه‌ ی قیمت بیت‌ کوین

حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

حد ضرر در بورس

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید.

حدضرر برای همین منظور قابل تعریف است.

با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید.

حدضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییر بزرگی را به وجود آورد. همه می‌توانند از این نگرش استفاده کنند، پس با این مطلب از سایت بورسینس همراه باشید.

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر چیست؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما بورسینس به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید.

در بازار ارزهای دیجیتال امکان گذاشتن حد ضرر اتوماتیک در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی وجود دارد.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

  • حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
  • حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
  • وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
  • اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
  • اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
    بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
  • همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
  • برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

جهت تقویت مهارت و افزایش سود معامله‌گران، دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل و بررسی بازار بصورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود.

یک فایل آموزشی درباره حدضرر را می‌توانید با کلیک روی لینک زیر دانلود کنید:

تجربه و نظر شما در مورد حدضرر و حد سود چیست؟ در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.