بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها


برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

عد‌م رشد‌ نقد‌ینگی بورس د‌ر کنار ترد‌ید‌های روز افزون

همانند‌ روزهای گذشته، د‌یروز نیز بازار سرمایه کم رمق د‌نبال شد‌. براساس این گزارش د‌یروز، بورس تهران د‌رحالی معاملات کم حجم را د‌ر اغلب نماد‌ها نظاره‌گر بود‌ که تحرکاتی د‌ر بین معامله‌گران بزرگ، حقوقی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شبه‌د‌ولتی رخ‌ د‌اد‌ه بود‌. به گزارش«تعاد‌ل» د‌اد‌وستد‌های گروهی بازار نشان از آن د‌ارد‌ که اصلاح قیمتی د‌ر گروه‌های پیشرو پایان یافته و بازار نوید‌ رشد‌ مناسبی را می‌د‌هد‌ هر چند‌ فضای انتخاباتی مانع از تسری آن به همه فعلان بازار شد‌ه که نتیجه آن اد‌امه فقر نقد‌ینگی د‌ر بازار است. د‌یروز د‌ر گروه قند‌ به جز معد‌ود‌ی از شرکت‌ها، مابقی نماد‌ها با روند‌ کاهشی د‌ر قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی مواجه شد‌ند‌. د‌ر گروه سیمانی‌ها نیز تقریبا نیمی از نماد‌ها با روند‌ کاهشی د‌ر قیمت آخرین معامله مواجه شد‌ند‌. اما د‌ارویی‌ها روند‌ نسبتا بهتری را د‌اشتند‌ و تعد‌اد‌ کمتری از نماد‌های آنها شاهد‌ ریزش قیمت سهم بود‌ند‌. علاوه بر این تعد‌اد‌ زیاد‌ی از خود‌رویی‌ها د‌ر قیمت آخرین معامله روند‌ نزولی را نشان د‌اد‌ند‌ که ازجمله آنها می‌توان به نماد‌های پارس خود‌رو، زامیاد‌، ایران‌خود‌رو د‌یزل اشاره کرد‌. تعد‌اد‌ی از نماد‌های این گروه نیز با روند‌ افزایشی د‌ر قیمت پایانی مواجه شد‌ند‌.

رفت و آمد‌ نماد‌های بورسی

طی معاملات د‌یروز، نماد‌ معاملاتی شرکت‌های صنعتی سپنتا، فرآوری مواد‌ معد‌نی ایران، سیمان سفید‌ نی‌ریز، حق تقد‌م خرید‌ سهام کشاورزی و د‌امپروری مگسال، حق تقد‌م خرید‌ سهام بهنوش ایران، تولید‌ برق ماه‌تاب‌ کهنوج، فارسیت اهواز و تولید‌ محور خود‌رو از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و د‌ر مقابل نماد‌ معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهند‌سی ایران، د‌اروسازی اسوه، فولاد‌ امیرکبیر کاشان، شیر پاستوریزه پگاه خراسان و حمل و نقل توکا متوقف شد‌ند‌.

معاملات د‌رون گروهی

د‌یروز د‌ر بازار 2بورس تهران که به معاملات د‌رون گروهی سهامد‌اران عمد‌ه اختصاص د‌ارد‌ بیش از 295میلیون سهم مخابرات ایران به ارزش کمتر از 67 میلیارد‌ تومان از سوی سهامد‌ار عمد‌ه کد‌ به کد‌ شد‌. د‌ر فولاد‌ خراسان اما اند‌کی بیش از 34میلیون سهم به ارزش کمتر از 15میلیارد‌ تومان به کد‌های د‌رون‌ گروهی انتقال یافت. همچنین 15میلیون سهم لابراتوار د‌اروسازی د‌کتر عبید‌ی به ارزش 27.5میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌. کمتر از 15میلیون سهم ایران ترانسفو نیز به ارزش 8.5 میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌. د‌ر عین حال کمتر از 13میلیون سهم شیشه قزوین به ارزش بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها 1.5میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌. د‌ر عین حال د‌یروز بیش از 10میلیون سهم بانک تجارت به ارزش کمتر از 700میلیون تومان کد‌ به کد‌ شد‌. 10میلیون سهم سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین به ارزش کمتر از 2میلیارد‌ تومان از سوی سهامد‌ار عمد‌ه کد‌ به کد‌ شد‌. د‌ر گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز 10میلیون سهم به ارزش بیش از یک میلیارد‌ تومان به کد‌های د‌رون گروهی سهامد‌ار عمد‌ه انتقال یافت. د‌ر پتروشیمی شازند‌ اما 5 میلیون سهم به ارزش بیش از 1.5میلیارد‌ تومان با معاملات د‌رون گروهی سهامد‌ار عمد‌ه روبه‌رو بود‌ و د‌ر نفت سپاهان 4.5میلیون سهم به ارزش بیش از 3میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌. 3میلیون سهم گروه مپنا اما به ارزش بیش از 2میلیارد‌ تومان کد‌ به کد‌ شد‌.

شاخص کل قیمت و بازد‌ه نقد‌ی بورس اوراق بهاد‌ار تهران د‌ر پایان معاملات د‌یروز د‌وشنبه 25 ارد‌یبهشت ماه 96 با کاهش 5 واحد‌ی به رقم 79هزار و 957واحد‌ د‌ست یافت. شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش 29واحد‌ی عد‌د‌ 17هزار و 323واحد‌ را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد‌ شناور نیز با کاهش 6 واحد‌ی به رقم 87 هزار و 278واحد‌ د‌ست یافت. شاخص بازار اول اما د‌رحالی با افزایش 35واحد‌ی به رقم 55 هزار و 586 واحد‌ د‌ست یافت که شاخص بازار د‌وم با کاهش 234واحد‌ی عد‌د‌ 176هزار و 644 واحد‌ را به نمایش گذاشت.

براساس این گزارش، د‌یروز معاملات سهام د‌ر نماد‌ معاملاتی 3شرکت پالایش نفت اصفهان با 20واحد‌، مخابرات ایران با14واحد‌ و سرمایه‌گذاری البرز با 10واحد‌ افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود‌ ثبت کرد‌ند‌.

د‌ر مقابل، معاملات سهام د‌ر نماد‌ معاملاتی 3شرکت گروه مپنا با 16واحد‌، تاپیکو با 12واحد‌ و فولاد‌ آلیاژی ایران با بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها 7واحد‌ کاهش بیشترین تاثیر منفی را د‌ر برآورد‌ این نماگر به د‌وش کشید‌ند‌. ارزش کل معاملات د‌یروز بورس تهران به بیش از 220میلیارد‌ تومان بالغ شد‌ که ناشی از د‌ست به د‌ست شد‌ن 797میلیون و 132هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 38هزار و 511 نوبت د‌اد‌ و ستد‌ بود‌.

کاهش 2 واحد‌ی آیفکس

روز گذشته شاخص کل فرابورس(آیفکس) با کاهش 1.9واحد‌ی به 915واحد‌ رسید‌. بر این اساس د‌یروز د‌ر پی جابه‌جایی 201میلیون سهام د‌ر 27هزار و 242نوبت، ارزش معاملات فرابورس به مبلغ 89.1میلیارد‌ تومان رسید‌. د‌یروز نماد‌ شرکت‌های تولید‌ نیروی برق د‌ماوند‌ با 1.74واحد‌، پالایش نفت شیراز با 0.77واحد‌ و توسعه خد‌مات د‌ریایی و بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها بند‌ری سینا با 0.32واحد‌ د‌ر عقب کشید‌ن شاخص فرابورس بیشتر تاثیر را د‌اشتند‌.

د‌ر مقابل تولید‌ برق عسلویه مپنا با 0.45واحد‌، تولید‌ برق ماهتاب کهنوج با 0.41واحد‌ و پالایش نفت لاوان با 0.36واحد‌ مانع از کاهش بیشتر شاخص فرابورس شد‌ند‌. پربینند‌ه‌ترین نماد‌ فرابورس متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن، گروه صنایع کاغذ پارس، پالایش نفت لاوان، ریل‌پرد‌از سیر، آتیه د‌اد‌ه‌پرد‌از و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی بود‌.

عرضه ورق‌های فولاد‌ی د‌ر بورس کالا

شرکت فولاد‌ مبارکه اصفهان د‌یروز با عرضه یک هزار تن ورق گالوانیزه، 3هزار و 300تن ورق گرم B و 3هزار و 300تن ورق گرم C د‌ر تالار محصولات صنعتی و معد‌نی بورس کالای ایران حضور یافت. از د‌یگر عرضه‌کنند‌گان تالار محصولات صنعتی و معد‌نی نیز می‌توان به شرکت فولاد‌ آذربایجان با عرضه 220تن سبد‌ میلگرد‌، شرکت ایرالکو با عرضه 500 تن شمش هزار پوند‌ی آلومینیوم، شرکت صنایع خالص‌سازان روی زنجان با عرضه 100تن شمش روی، شرکت آلیاژ و ریخته‌گری فناوری ذوب گلپایگان با عرضه 60 تن انواع شمش آلیاژ و زرمعد‌ن اختران نیز با عرضه 9کیلوگرم شمش طلا اشاره کرد‌.

تالار فرآورد‌ه‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران نیز د‌ر این روز شاهد‌ عرضه 45هزار و 600 تن انواع قیر، 11هزار و 909تن گرید‌های مختلف پلی اتیلن و پلی پروپیلن، 4هزار تن گوگرد‌ و 8 هزار تن لوب کات بود‌. تالار صاد‌راتی بورس کالای ایران نیز د‌ر این روز عرضه 550 تن عایق رطوبتی و 7هزار و 400تن انواع قیر را تجربه کرد‌.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز میزبان عرضه 39هزار و 407تن گند‌م خوراکی، گند‌م د‌وروم، کنجاله کلزا، شکر سفید‌ و روغن خام بود‌. علاوه بر این 332تن جو د‌امی نیز د‌ر قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی د‌ر این تالار عرضه شد‌.

سایه ارز بر بازار آتی

دنیای‌اقتصاد - طیبه مرادی : جریان کلی معاملات ابزار پیش‌نگر بورس‌کالا، یعنی پیمان‌‌‌های آتی با تاثیرپذیری از روند کاهشی بازار ارز، روز گذشته را با کاهش نرخ تسویه دارایی‎های سرمایه‌‌‌ای خود (واحدهای صندوق طلا و نقره) سپری کرد. با افت بهای ارز در بازار آزاد، آن هم تا سطوح چندماه اخیر خود، فرضیه ریزش نرخ در بین اهالی بازار ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا تقویت شده است. این در حالی است که داده‌‌‌های پراهمیت معاملاتی این بازار، یعنی حجم و ارزش معاملات در کنار موقعیت‌‌‌های باز تعهدی (خرید و فروش همزمان) تغییر قابل‌توجهی نداشته و همواره استراتژی غالب معامله‎گران این بازار را محافظه‌‌‌کارانه ترسیم می‌کنند.

15 copy

معامله‌‌‌گران آتی در انتظار ثبات نرخ در بازارها

در جریان معاملات تابلوی آتی بورس‌کالا طی دو هفته متوالی تحرک چندانی را شاهد نبودیم که این امر از انتظار معامله‌‌‌گران برای به ثبات رسیدن تکانه‌‌‌های قیمتی در بازارهای موازی نظیر ارز و طلا خبر می‌دهد. به عبارت دقیق‌‌‌تر با چراغ سبز اخیری که دولت آمریکا در مورد بازگشت معافیت‌‌‌های تحریمی نشان داد، مسیر مذاکرات برجام هموار و بار دیگر امیدهایی برای به نتیجه رسیدن این نشست‌‌‌ها و تعیین تکلیف تحریم‌‌‌ها ایجاد شد. به این ترتیب معامله‌‌‌گران نه‌تنها به استراتژی محافظه‌‌‌کارانه خود ادامه می‌دهند، بلکه سعی دارند تا جای ممکن از ورود هیجانی به این بازار و حتی گرفتن موقعیت‌‌‌های خرید، آن هم با نرخی بسیار بالاتر از بهای دارایی پایه به‌شدت خودداری کنند؛ چرا که احتمال ریزش قیمت‌ها با هموار شدن مسیر مذاکرات بدیهی‌‌‌ به نظر می‌‌‌رسد؛ همان‌طور که پس از اعلام این اقدام، شاهد افت نرخ آزاد ارز و ورود بهای دلار به کانال 26‌هزار تومانی، آن هم از مردادماه سال‌جاری تاکنون بودیم. از آنجا که معامله پیمان‌‌‌های آتی نیز مبتنی بر ذهنیت اهالی این بازار و پیش‌بینی آنها از دورنمای قیمتی دارایی‌‌‌های پایه است، شاهد نوسان منفی نرخ و تکانه‌‌‌های بهای تسویه این پیمان‌‌‌ها در نزدیکی نرخ دارایی پایه آن هستیم؛ آن هم به گونه‌‌‌ای که حتی در سررسیدهای نزدیک‌‌‌تر برخی نمادها زیر قیمت دارایی پایه خود معامله می‌‌‌شوند که اصطلاحا به شرایط بکواردیشن معروف است. البته تداوم فرضیه ریزش نرخ در سال آینده در قیمت سررسیدهای دورتر نیز به چشم می‌‌‌خورد؛ تا جایی که قیمت این سررسیدها چندان بالاتر از بهای دارایی پایه خود نیست.

موشکافی معاملات سه دارایی تابلوی آتی

پرمعامله‌‌‌ترین محصول تابلوی آتی بورس‌کالا یعنی زعفران نگین، روز گذشته با سه سررسید معامله شد که نزدیک‌ترین تاریخ تحویل این محصول19 بهمن‌ماه بود. از این رو شاهد خروج یکی از نمادهای زعفران نگین بودیم که با 24/ 0درصد کاهش بهای تسویه معامله و به میزان بیش از 55درصد از موقعیت‌های باز این نماد از بازار خارج شد.

روز گذشته عموم نمادهای فعال طلای سرخ بازار آتی و گواهی سپرده بورس‌کالا با نوسان مثبت نرخ همراه شدند که البته چندان رشد نرخ برجسته‌‌‌ای به شمار نمی‌رود و در سطوح پایین معامله می‌شود. دیگر نمادهای این محصول یعنی SAFES00(سررسید اسفند 1400) و SAFOR01(سررسید اردیبهشت 1401) به ترتیب با نرخ تسویه 35‌هزار و 630تومان و 39‌هزار و 980تومان معامله شدند که به دلیل خروج نزدیک‌ترین سررسید زعفران نگین از این بازار شاهد مهاجرت نقدینگی به این دو نماد هستیم. از این رو میزان موقعیت‌‌‌های تعهدی خرید و فروش در این دو نماد مجموعا بالغ بر 32درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

دو دارایی سرمایه‌‌‌ای بازار آتی یعنی واحدهای صندوق طلا و نقره روز گذشته با تاثیرپذیری از نوسان کاهشی بهای آزاد ارز که به نوعی به کف قیمتی چند ماه اخیر خود رسیده است، عقبگرد نرخ تسویه را تجربه کرده و با نوسان منفی نرخ همراه شدند. این در حالی است که تکانه قیمتی (محدود) افزایشی در بازارهای جهانی برای این دو فلز گرانبها که برآیند آن طی هفته گذشته مثبت ارزیابی می‌شود، اثرگذاری چندانی بر جریان معاملات تنها بازار پیش‌نگر بورس‌کالا ندارد و به نظر می‌رسد منشأ ذهنیت کاهشی این افراد، بهای آزاد ارز به شمار می‌رود که این روزها روند نزولی را در پیش گرفته است.

به عبارت دقیق‌‌‌تر، قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی روز سه‌‌‌شنبه (در لحظه تنظیم این گزارش) به حدود 1820دلار در هر اونس رسید؛ زیرا نگرانی‌های فزاینده در مورد افزایش فشارهای قیمتی، سرمایه‌گذاران را به خرید دارایی‌هایی همچون طلا به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسان نرخ ترغیب کرد. از طرف دیگر کاهش فشار ناشی از بازدهی بالاتر اوراق خزانه‌‌‌داری ایالات‌متحده پس از انتشار گزارش اخیر مبنی بر افزایش مشاغل به این روند کمک بسزایی کرد. داده‌‌‌های منتشرشده در روز جمعه نشان داد که حقوق و دستمزد مشاغل غیرکشاورزی طی ماه ژانویه افزایش یافته و میزان افزایش آن از انتظارات پیشی گرفته که نشان‌دهنده تاثیر محدود سویه اُمیکرون کرونا بر بازار کار ایالات‌متحده است. با نگاهی به آینده، سرمایه‎گذاران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده در ژانویه در روز پنج‌شنبه هفته جاری هستند که انتظار می‌رود نسبت به سال گذشته 3/ 7‌درصد افزایش یابد که بزرگ‌ترین افزایش از سال 1982 تاکنون به شمار می‌رود. بر این اساس گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها برای افزایش 50واحدی نرخ بهره فدرال‌رزرو در ماه مارس را تقویت می‌کند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقره در ابتدای ماه فوریه روند افزایشی به خود گرفت و در معاملات جهانی خود به سطح 23دلار در هر اونس نزدیک شد. چشم‌‌‌انداز کوتاه‌‌‌مدت این فلز سفید همچنان نزولی است؛ زیرا سرمایه‌گذاران از چشم‌‌‌انداز سیاست‌‌‌های بانک‌های مرکزی بزرگ سراسر جهان، به‌‌‌ویژه فدرال‌رزرو نگران هستند، در حالی که در شرایط تورمی و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در اوکراین می‌‌‌توان با خرید دارایی‌‌‌های امن، از ضررهای بزرگ جلوگیری کرد.واحدهای صندوق طلای بورس‌کالا در تابلوی آتی، با سه سررسید بهمن 1400 و فروردین و خردادماه 1401 معامله می‌‌‌شوند که در هر سه نماد خود نوسان منفی نرخ تسویه را به ثبت رساندند. نزدیک‌‌‌ترین سررسید این دارایی سرمایه‌‌‌ای 20بهمن‌ماه از تابلو خارج می‌شود و روز گذشته با نرخ تسویه 7‌هزار و 910تومان معامله شد؛ قیمتی که پایین‌‌‌تر از نرخ دارایی پایه آن یعنی واحدهای صندوق طلای لوتوس قرار گرفت. در گروه نقره تابلوی آتی بورس‌کالا، نوسان منفی نرخ برای هر دو سررسید فعال این دارایی به ثبت رسید؛ آن هم در شرایطی که هر دو نماد این دارایی سرمایه‌‌‌ای برای تحویل سال آینده در ماه‌‌‌های فروردین و خردادماه معامله می‌شوند.

نوسان محدود داده‌‌‌های پراهمیت در بازار آتی

جریان معاملات پیمان‌‌‌های آتی هفته گذشته از روندی مشابه با بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها هفته قبل ما قبل خودحکایت دارد که به سبب آن داده‌‌‌های حیاتی این بازار با نوسان اندک به ثبت رسیدند. مجموعه موقعیت‌‌‌های باز تعهدی در نمادهای فعال طی هفته گذشته بدون تغییر و در سطح 325‌هزار و 470موقعیت همزمان خرید و فروش باقی ماند که نقدینگی این بازار را به 900میلیارد تومان رساند. این در حالی است که حجم و ارزش معاملات این بازار به میزان اندکی افزایش داشت. یعنی هفته گذشته 106‌هزار و 377قرارداد آتی معامله شد که ارزشی بالغ بر 399میلیارد تومان را به ثبت رساند. به عبارت دقیق‌‌‌تر هفته گذشته مجموعا هشت‌نماد فعال از سه دارایی زعفران نگین، نقره و واحدهای صندوق طلا مورد دادوستد قرار گرفتند که از بین آنها زعفران نگین با 100‌هزار و 751قرارداد بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد.

قدرت‌نمایی آتی طلای سرخ

دنياي اقتصاد- طيبه مرادي : جریان معاملاتی در عموم نمادهای فعال تابلوی آتی بورس کالا از رشد نرخ تسویه حکایت داشت که موجب شد جریان غالب در بازار آتی افزایشی باشد. مجموع حجم دادوستدهای هفتگی در بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها این بازار افزایش قابل توجهی داشته که مهاجرت نقدینگی بین نمادهای گوناگون را نشان می‌دهد. در شرایطی که شاهد راه‌اندازی سررسیدهای جدید برای طلا، نقره و زعفران طی روزهای اخیر بودیم، چشم‌انداز تزریق نقدینگی به این بازار همچنان افزایشی بوده و می‌تواند روزهای امیدبخشی را برای تابلوی آتی به همراه داشته باشد.

قدرت‌نمایی آتی طلای سرخ

بی‌توجهی اخیر معامله‌گران این بازار به سیگنال‌های کاهشی بازار ارز، از جمله دلایلی است که از بلوغ معاملات آتی خبر می‌دهد؛ چرا که تکانه‌های ارز را تنها متغیر اصلی تعیین‌کننده نرخ تسویه نمی‌دانند و با تکیه بر سایر داده‌های اثرگذار به پیش‌بینی دورنمای بازار اقدام می‌کنند، آن هم در شرایطی که بهای آزاد دلار از صعود بازمانده، افزایشی شدن این بازار می‌تواند شواهد احتمالی ذهنیت ایجاد کف نرخ را در بین معامله‌گران تداعی کند.

نماد بی‌رمق پسته آتی

شواهد نشان می‌دهد که جریان معاملات نمادهای فعال تابلوی آتی بورس کالا به سیگنال‌های کاهشی که از بازار ارز مخابره می‌شود، توجه چندانی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد ذهنیت کلی اهالی بازار، کف ۲۷ هزار تومانی را برای بهای آزاد دلار منطقی می‌پندارند. از این رو سعی دارند با تکیه بر سایر عوامل اثرگذار بر نرخ تسویه قراردادهای آتی به دادوستد بپردازند. از بین محصولات کشاورزی بورس کالا، زعفران نگین با فاصله قابل توجه از سایر محصولات دادوستد می‌شود. زیره و زعفران رشته‌ای با آرامش نسبی و نوسان اندک قیمتی دادوستد می‌شوند.

این درحالی است که پسته که تنها با یک نماد بر تابلوی آتی بورس کالا حاضر است، طرفدار چندانی برای خرید و فروش ندارد و حتی در برخی از روزهای معاملاتی هفته اخیر مورد معامله قرار نگرفت. روز گذشته نیز این نماد (PSME۰۰) تا لحظه تنظیم این گزارش معامله نشد، اما بهای تسویه این محصول در معاملات ۲۲ شهریورماه ۱۹۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

رونق زعفرانی تابلوی آتی بورس کالا

تابلوی معاملات آتی بورس کالا با صدرنشینی زعفران به‌عنوان جذاب‌ترین و پرحجم‌ترین محصول این بازار به معاملات خود ادامه می‌دهد. در جریان معاملات روزهای گذشته استقبال معامله‌گران از گرفتن موقعیت تعهدی برای جدیدترین سررسید راه‌اندازی‌شده این محصول با نماد SAFDY۰۰، به‌وضوح نمایان است؛ چرا که نوسان قیمتی این سررسید به گونه‌ای بود که حتی در برخی از روزها با صف خرید همراه شد. با خروج سررسید شهریور زعفران از تابلوی آتی بورس کالا، در حال حاضر این محصول با دو سررسید آبان و دی قابل معامله است که روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش با نوسان مثبت قیمتی همراه بود.

کافی نبودن عرضه یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زمینه‌ساز رشد قیمت زعفران نگین شده؛ چرا که این انتظار وجود دارد که به دلیل خشکسالی و افزایش جدی هزینه نهاده‌های تولید، میزان تولید زعفران در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یابد، در حالی که با بهبود شرایط اقتصادی، تقاضا برای خریدهای داخلی و صادراتی افزایش می‌یابد. بنابراین مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و سبب ایجاد تحرکات مثبت قیمتی برای محصول زعفران نگین شده است.

این در حالی است که در دو سال گذشته شاهد شرایطی متفاوتی بودیم. به دلیل شرایط بی‌سابقه پاندمی کرونا، محدودیت‌های حمل‌ونقل و بسته‌بودن مرزها تقاضا برای محصول زعفران به‌شدت کاهش یافته بود، اما در سال جاری علاوه بر آنکه بسیاری از مقاصد صادراتی این محصول نظیر چین که بزرگ‌ترین متقاضی زعفران تولیدی ما به شمار می‌رود، در مقابله با این ویروس موفق عمل کرده، با عمومی شدن واکسیناسیون در اقصی‌نقاط دنیا، مراحل بازیابی اقتصادهای جهان با چشم‌انداز روبه رشد و مثبتی همراه شده است. از این رو این انتظار وجود دارد که تقاضا برای صادرات زعفران افزایشی باشد. اما اینکه محصول سال جدید پاسخگوی نیاز متقاضیان خواهد بود یا خیر، چندان مشخص نیست.

به این ترتیب از سوی اهالی بازار آتی، معامله زعفران نگین به‌ویژه در سررسیدهای دورتر بسیار جذاب تلقی شده که در جریان معاملات روزهای اخیر قابل رویت بود.

استقبال بازار از زعفران دی‌ماه

نزدیک‌ترین سررسید زعفران نگین که روز ۲۳ آبان از تابلوی آتی خارج می‌شود، روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش با بهای ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به ازای هر گرم دادوستد شد.

این درحالی بود که در این نماد به میزان ۵۰موقعیت خرید و فروش به صورت همزمان باز شد و مجموع موقعیت‌های این نماد را به ۵۱ هزار و ۶۳۹ رساند.

همچنین سررسید دیگر زعفران نگین که تا تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۰ بر روی تابلو آتی بورس کالا قابل معامله است، روز گذشته با نوسان مثبت قیمت همراه بود و تا لحظه تنظیم این گزارش با قیمت ۲۰ هزار و ۸۲۰ تومان به ازای هر گرم معامله شد.

باز شدن موقعیت خرید و فروش در هر نماد تازه راه‌اندازی شده طبیعی است، اما در این نماد با استقبال زیادی از سوی معامله‌گران همراه است. گویی علاوه بر مهاجرت نقدینگی از سایر سررسیدهای زعفران به این نماد، شاهد ورود خریداران جدید هستیم که زعفران را محصولی جذاب برای معاملات شناسایی کردند. این سررسید تازه راه‌اندازی‌شده در حال باز کردن موقعیت‌های تعهدی همزمان است و تاکنون مجموع موقعیت خرید و فروش این نماد به صورت همزمان به میزان ۲۷ هزار و ۲۸۵ موقعیت ارزیابی می‌شود. طبق ویژگی‌های فنی تابلوی معاملات آتی، بازه نوسان قیمتی برای تمامی قراردادهای این بازار مثبت و منفی ۵ درصد در نظر گرفته شده است. نوسان نرخ تسویه روز گذشته زعفران سررسید دی‌ماه تا لحظه تنظیم این گزارش به ۳۲/ ۴درصد نیز رسید که پتانسیل ایجاد صف خرید در این نماد را به‌خوبی نشان داد.

نقره و طلای آتی بی‌توجه به بازار جهانی این دو فلز گرانبها

نقره آتی در حال حاضر با سه نماد فعال در سه سررسید مهر، آبان و آذر روی تابلوی آتی بورس کالا قابل معامله است. برآیند ورود نقدینگی در هر سه نماد به میزان محدودی مثبت ارزیابی می‌شود. روز گذشته نقره در دو سررسید SILME۰۰ و SILAB۰۰ با نوسان مثبت قیمت همراه شد، اما در دورترین سررسید خود یعنی نقره آذرماه با کاهش محدود قیمتی نسبت به روز ماقبل معامله شد.

واحدهای صندوق طلای بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها بازار آتی که تحت سه نماد معامله می‌شوند، روز گذشته رشد نرخ تسویه را در هر سه نماد به ثبت رساندند. جدیدترین سررسید این فلز گرانبها، با نماد ETCAZ۰۰ در بازار آتی معامله می‌شود که روز گذشته با ۴۶ درصد افزایش در موقعیت باز همراه شد، به این معنی که به صورت همزمان ۱۰۵ موقعیت خرید و فروش با هم به بازار وارد شدند. جریان غالب بازار آتی افزایشی است، اما طلا و نقره در معاملات جهانی روز گذشته کاهشی بودند و هر اونس طلا با نرخ ۱۷۸۷ دلار و اونس نقره با ۲۳ دلار و ۵۷ سنت معامله شد که برآیند نوسان هفتگی و روزانه آنها منفی بود.

پنجمین ETF معاملات آتی بیت کوین مجوز گرفت

صندوق قابل معامله در بورس ETF آتی بیت کوین شرکت والکری valkyrie

شرکت والکری (Valkyrie) موفق شد مجوز تاسیس ETF آتی بیت کوین را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دریافت کند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، صندوق جدید معاملات آتی بیت کوین شرکت والکری، که با نماد XBTO فعالیت خواهد داشت، پنجمین صندوق از این نوع است که توانسته است از SEC مجوز دریافت کند.

چهار صندوق دیگر معاملات آتی بیت کوین که موفق به دریافت مجوز شده‌اند، صندوق پروشرز (ProShares)، صندوق دیگر والکری، صندوق ون‌اک (VanEck) و صندوق توکریوم (Teucrium) هستند. طبق گزارش پیشین میهن بلاکچین، تفاوت صندوق توکریوم با صندوق‌های دیگر این بود که بر خلاف آن‌ها که پیرو «قانون ۱۹۴۰» بودند، مجوز این صندوق تحت قانون موسوم به «قانون ۱۹۳۳» دریافت شده بود.

والکری هم مانند توکریوم مجوز ETF آتی جدید را تحت «قانون ۱۹۳۳» دریافت کرده است. به این ترتیب ETF جدید والکری پس از ETF توکریوم، دومین ETF آتی است که تحت قانون ۱۹۳۳ مجوز می‌گیرد. دو قانون تصویب شده در ۱۹۳۳ و ۱۹۴۰ از دو مسیر نظارتی متفاوت برای صدور مجوز فعالیت پیروی می‌کنند و کارشناسان معتقدند صدور مجوز صندوق معاملات آتی بیت کوین تحت قانون ۱۹۳۳، ممکن است مسیر را برای دریافت مجوز ETFهای آنی یا نقطه‌ای در ایالات متحده، که بازار بیت کوین بی‌صبرانه منتظر آن است، هموار کند.

طبق گزارش قبلی Mihanblockchain، صندوق معاملات آتی دیگر شرکت والکری، که «ETF استراتژی بیت کوین والکری» نام دارد، در اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) مجوز گرفت و با نماد BTF در بازار مهاملات سهام نزدک ارائه شد. در حالیکه صندوق جدید شرکت والکری با نماد XBTO و احتمالا مانند صندوق معاملات آتی توکریوم در بازار معاملات سهام شیکاگو (CME) ارائه خواهد شد. والکری تا زمان نگارش خبر اطلاعاتی درباره زمان دقیق عرضه ETF جدید خود ارائه نکرده است.

انواع معامله در فارکس کدامند؟

انواع معامله در فارکس

به دلیل آنکه فارکس بسیار جذاب و متنوع است و پتانسیل سود سازی بالایی دارد، انواع معامله در فارکس هم بسیار متنوع است و معامله گران و تریدرهای بیشماری، رو به روش‌ های زیادی برای نوسان گیری و سوداگری در ارزها آوردند. در بین نماد‌ها یا بهتر است بگوییم اینسترومنت‌ها ( به چیزهایی می‌گویند که میتوان آنها را ترید کرد، مثل هر نمادی که معامله پذیر باشد : جفت ارز، انس، نفت و … پرداخت (instrument))

معروف‌ترین آن‌ها فارکس خرده‌فروشی (retail forex) ،‌ فارکس اسپات (spot forex) ، آتی یا فیوچر (future) ، آپشن‌ها (option) ، ETF که مخفف exchange-traded funds ، CFD ها و در آخر Spread betting است که در این مقاله تمام آن‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. مطمئن باشید در انتهای این مقاله دیگر هیچ ابهامی دراین مورد نخواهید داشت.

انواع معامله در فارکس

قبل از ادامه مطلب باید عنوان کنیم که در این مطلب، انواع معامله درفارکس و روش‌های مختلفی که یک تریدر خرده یا خانگی (retail trader)می‌تواند از آن سود کسب کند را توضیح می‌دهیم، چراکه انواع دیگر، برای تریدرهایی مثل ما کاربردی ندارد! روش‌هایی مثل سواپ (FX swaps) و فوروارد‌ (forward) در این مقاله پوشش داده نشده، زیرا مخصوص تریدرهای سازمانی است.

پس بریم به سراغ انواع معامله در فارکس

آتی‌ ارز (currency futures)

آتی یا فیوچر، قراردادی است که شما یک نماد را در قیمتی مشخص در آینده می‌خرید یا می‌فروشید. یعنی ساده بگوییم، شما آن چیز را با قیمت آینده‌اش ترید می‌کنید، مثال ساده آن دلار فردایی یا بازار آتی زعفران خودمان است. نرخ آن چیز برای آینده است اما شما در حال حاضر با همان نرخ، آن را معامله میکنید. یک آتی ارز قراردادی است که تعیین می‌کند در یک قیمت مشخص آن ارز خرید یا فروش رود و در کنارش یک تاریخ مشخص برای تسویه (بستن معامله) مشخص می‌شود. آتی ارز در سال ۱۹۷۲ در بورس کالای شیکاگو Chicago Mercantile Exchange (CME) به وجود آمد.

از آنجایی که قراردادهای آتی به نوعی استاندارد ‌شده هستند و به صورت متمرکز هستند، بازار آن بسیار شفاف و رگوله است. معنای این جمله این است که اطلاعات قیمت و تراکنش‌ها برای همه در دسترس است.

آپشن ارز (currency options) یا اختیار معامله ارز

یک آپشن، یک اینسترومنت مالی است که به خریدار این حق یا اختیار را می‌دهد که در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ انقضای مشخص، نمادی را بخرد یا بفروشد (توجه کنید که اختیار می‌دهد و الزام و تعهد نیست) اگر یک معامله گر یک آپشن را بفروشد، او ملزم و متعهد است که در تاریخ انقضای مشخص آن نماد را بخرد یا بفروشد( درست برعکس خریدار) یعنی ساده بگوییم، خریدار آپشن تعهدی ندارد اما فروشنده آپشن متعهد و ملزم است (حتی اگر به ضررش منجر شود) درست مثل آتی ، آپشن‌ها هم در بازار کالای شیکاگو، بورس اوراق بهادار بین‌المللی (ISE) یا در بورس فیلادلفیا (PHLX) وجود دارد.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

ETF ارز

یک ETF به نوعی سبدی از چند ارز است. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد که بدون آن‌که معاملات زیادی کند با یک صندوق در بازار فارکس شرکت کند. این نوع معامله کاربردی در پورفو سازی یا هج کردن (درآینده یاد می‌گیرید) علیه ریسک است. روش کار آن این است که موسسات مالی این ارزها را به صورت ذخیره نگه داشته بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها و آن را به صورت سهم تقسیمی به عموم می‌دهند و مثل سهام بورس آن را می‌توان خرید. درست مثل آپشن، این نوع معامله دیگر در ۲۴ ساعت نمی‌گنجد و در ساعات اداری معامله شده و کمیسیون به آن تعلق می‌گیرد.

اسپات‌ها (spot)

بازار اسپات یک بازار مبادله‌ای (off-exchange) است که همچنین آن را به عنوان OTC – over-the-counter می‌شناسند. بازار آف اکسچنج یک بازار بزرگ، در حال رشد و شناور در بازار مالی است ک به صورت ۲۴ ساعته فعال است. این بازار مثل بازار سنتی نیست که یک مرکز داشته باشد. در یک بازار OTC، اشخاص به صورت مستقیم با طرف مقابل ترید و معامله می‌کنند. بیشتر معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اولیه در فارکس را interdealer می‌نامند که در آن دلالان یا dealer های فارکس با هم معامله می‌کنند. یک دلال شخص یا سازمانی است که آماده میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است. به این بازار همچنین بین بانکی یا interbank هم میگویند چرا که بانک‌ها بخش عمده معاملات بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها را قصب کرده‌اند.

این دلالان بین بانکی تنها با موسسات مالی و نهادهایی کار می‌کنند که رقم‌های بالایی سرمایه دارند. این سازمان‌ها شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق ‌های بازنشستگی، شرکت‌ّای بزرگ و موسسات مالی بزرگ دیگر است که مدیریت ریسک را در نوسانات نرخ ارز حفظ می‌کنند.در بازار اسپات، یک تریدر سازمانی در حال خرید و فروش یک توافقنامه یا قرارداد است که یک ارز خاص را جابجا کند. پس به طور ساده اسپات فضایی دوطرفه است که توافقی مبنی بر جابجایی فیزیکی یک ارز با ارزی دیگر صورت می‌گیرد. این توافق منجر به قرارداد شده که به آن قرارداد اسپات می‌گویند که تعهد خرید یا فروش مقداری مشخص از ارز خارجی در قیمتی مشخصی که به آن نرخ ارز اسپات می‌گویند را میدهد. پس اگر شما EUR/USD را در بازار اسپات بخرید، یک قرارداد را معامله می‌کنید که شما در ازای دریافت مقداری مشخص یورو، دلار بپردازید (روی قیمتی مشخص) درک این نکته مهم است که شما خود ارز را معامله نمی‌کنید بلکه قراردادی را معامله می‌کنید که آن ارز را در خود جای داده. در واقعیت، با وجود آنکه به آن اسپات (نقطه معین) می‌گویند اما معاملات در دو روز کاری بعد به ثمر می‌رسد. آن را به این شکل می‌شناسند T+2 یعن دو روز بعد از عقد قرارداد، بسیار شبیه به زمان تسویه از کارگزاری در ایران است. این بدان معنا است که زمان تحویل باید تا دو روز کاری بعد صورت گیرد. پس جالب است بدانید علت بعضی تغییرات قیمتی در فارکس وابسته به همین موضوع در اسپات است.

مثلا معاملاتی در دوشنبه روی یورو دلار انجام می‌شود؛ تاریخ تحویل چهارشنبه است و آن طرف مقابل در روز چهارشنبه تحویل خود را دریافت می‌کند.

یک نکته دیگر وجود دارد، بعضی جفت ارزها تاریخ T+1 دارند مثل : USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB , USD/PHP

اما متاسفانه تا اینجای مطلب از انواع معامله در فارکس هرچه گفتیم مختص ما تریدرهای خرده نبود، حتی بانک‌های رسمی ایران و موسسات نیز در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند در آپشن، آتی و اسپات فعالیت کنند. اما دانستن و درک آن‌ها برای شما که می‌خواهید در فارکس معامله کنید ضروری است و دلیل آن این است که شما باید با حرکات این غول‌های بازار همگام باشید و بدون شناختن انواع معاملات نمی‌توانید آن را تشخیص دهید.

حالا به سراغ بخشی می‌رویم که مربوط به معامله گران خرده مثل ما می‌شود

فارکس خرده فروشی (Retail Forex)

یک بازار ثانویه در OTC وجود دارد که به خرده کارها (فقرا ?) اجاز می‌دهد در بازار فارکس شرکت کنند و به قول معروف سهم خود را از آن بردارند.

این دسترسی امثال ما با بخشی انجام می‌گیرد که به آن‌ها forex trading providers یا فراهم‌ کنندگان معامله در فارکس می‌گویند.

این فراهم کنندگان، بهترین قیمت را شناسایی می‌کنند و با افزودن سود خود به آن، قیمت را برای نمایش به ما فراهم می‌کنند. در بحث انواع معامله در فارکس ، این بخش بیشتر به درد ما می‌خورد.

این پروسه شبیه زمانی است که یک مغازه خرده فروش، از یک بازار عمده فروش جنسی را بخرد و سود خود را روی آن بکشد و قیمت نهایی را به ما نشان دهد.

اگرچه گفتیم یک قراردار فارکسی اسپات، در دو روز زمان تحویل دارد اما در عمل هیچ کسی ارز خارجی را در معاملات فارکس تحویل نمی‌دهد. در واقع موقعیت شما به عنوان خریدار یا یا فروشنده به زمان تحویل لیست می‌شود. مخصوصا در بازار فارکس خرده فروشی.

حتما به یاد دارید که گفتیم شما در حقیقت قراردادی که در خود ارز را جای داده معامله می‌کنید، نه خود ارز را. این قرارداد حتی یک اهرم نیز در خود جای داده که در آینده مفهوم آن را می‌آموزید.

پس خیلی ساده بگویم، اگر شما در فارکس به ازای مقداری دلار، یورو بخرید، شخصی قرار نیست آن یورو را برای شما به درب خانه بفرستد یا به حسابتان بریزد، بلکه شما بر حسب درست تشخیص دادن قیمت یورو که بالا یا پایین می‌رود، روی قرارداد سود یا ضرر می‌کنید و تحویلی صورت نمی‌گیرد. اما برای آنکه گیج نشوید، مفهوم ساده لوریج یا اهرم را خیلی ساده می‌گویم:

کارگزاران بازار فارکس به مشا اجازه می‌دهند با چند برابر پولی که سرمایتان است، به معامله بپردازید. مثلا شما بتوانید با ۱۰۰ دلار به اندازه ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید. دیگر بیش از این کنجکاو نشوید چون در آینده به آن می‌پردازیم. پس ادامه دهیم

اسپرد بت در ارزها (spread bet)

یکی دیگر از انواع معامله در فارکس، اسپرد بتینگ است که یک نوع کالای مشتق است، یعنی شما هیچ‌گاه صاحب آن نماد نمی‌شوید و فقط می‌توانید با پیشبینی درست این‌که قیمت به چه سمتی می‌رود، سود کسب کنید. قیمت جفت ارزها که در این نوع معامله وجود دارد، مشتقی از قیمت بازار اسپات است. سود یا زیان شما به این بستگی دارد که تا چه حد قیمت از نقطه ورود شما دور شده (بر اساس حجم وارده) قبل از آنکه شما معامله را ببندید. این نوع معامله هم با فراهم‌کنندگان خود انجام می‌شود.

در ایالات متحده، spread betting ممنوع است و غیر قانونی شناخته می‌شود. با وجود آنکه توسط FSA در انگلستان رگوله شده است، ایالات متحده این نوع معاملات را نوعی قمار اینترنتی می‌داند و به همین دلیل در آمریکا ممنوع است. لازم است به خوانندگان میهن چارت متذکرشویم که در آینده مقالات بسیاری در مورد کلاهبرداری سودجویان در این حوزه خواهیم داشت، چراکه بسیاری با نداشتن آگاهی کامل در این حوزه، سرمایه خود را سوزانده و هرگز متوجه نمی‌شوند در کدام بخش از اقیانوس فارکس قدم گذاشته‌اند. این دنیای وسیع نیازمند ملوانی است که مسیر را نشان دهد و متاسفانه ضعف شدیدی در منابع برای این امر وجود دارد. هدف ما این است این ضعف را تا جای ممکن جبران کنیم.

CFD ها در فارکس

CFD مخفف عبارت contract for difference ، به معنای قرارداد برای تفاوت قیمت است. این نوع از معامله نیز مشتق است. همانطور که گفتیم یک محصول یا نماد مشتق، معامله روی قیمت را ممکن می‌کند. یعنی شما می‌توانید بر اساس دانش تحلیل گری خود تصمیم بگیرید که قیمت آن نماد بالا رفته یا پایین و روی قیمت معامله کنید. قیمت یک CFD نیز مشتقی از قیمت اصلی خود آن نماد است. مثلا برای سهام یک CFD هم وجود دارد.

شاید اشخاصی با کل این مفهوم غریبه باشند و حق دارند چون توضیح درستی در هیچ منبعی وجود ندارد.

اجازه دهید یک مثال ساده بزنم. شخصی دوست دارد یک دارایی از خود داشته باشد و آن را بخرد چون دوست دارد سهمی از آن دارایی داشته باشد. مثال سهام، شما وقتی سهام یک شرکت را بخرید، به اندازه دارایی خود از آن شرکت هم سهیم هستید، شرکت و سیاست‌هایش تعیین می‌کنند که شما به عنوان نوعی شریک آیا سود می‌کنید یا ضرر؛ اما شخصی وجود دارد که دانش فوق‌العاده دارد و همانطور که حتما شنیده‌اید، یک کیمیاگر است و می‌تواند با احتمال خوبی قیمت را از روی علم خود پیشبینی کند. به جای آنکه مثل افراد بدون دانش، خود را به دست شرکت بسپارد و منتظر باشد شرکت با سیاست و تصمیمات خود ، قیمت سهامش را افزایش دهد تا بلکه او هم سودی ببرد، شخص با دانش ما تصمیم می‌گیرد یک تحلیل انجام دهد و در لحظه موعود، CFD را معامله کند، چه خرید چه فروش؛ بازارهای آتی معروف و نمادهای آنها او می‌داند قیمت قرار است در جهت پیشبینی او حرکت کند پس صبر می‌کند و بوم!

قیمت حرکت کرده و او حالا در سود است. هر وقت این معامله را ببندد، سودش را می‌گیرد. او نه درگیر شرکت است و نه شراکتی با آن‌ها دارد، او تنها نوسانی گرفته و به سراغ بعدی رفته.

در داخل آمریکا این نوع معامله ممنوع است پس به جای آن نامش را همان retail می‌گویند ? فکر می‌کنم دلیل ممنوعیت این دو نوع شیوه کپیتالیسم در سیاست آمریکا است.

اما در باقی جهان آزاد است.

این مقاله بسیار طولانی بود زیرا دانستن این‌که انواع معامله در فارکس چگونه است، یکی از اصول فهم باقی مفاهیم آن است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.